Lep­szy mały ogień, który nas og­rze­wa, niż wiel­ki, który może nas spalić.


lep­szy-ły-ogień-który-nas-og­rze­wa-ż-wiel­ki-który-może-nas-spalić
thomas fullerlep­szymałyogieńktórynasog­rze­waniżwiel­kimożespalićlep­szy małymały ogieńktóry nasnas og­rze­waniż wiel­kiktóry możemoże nasnas spalićlep­szy mały ogieńktóry nas og­rze­waktóry może nasmoże nas spalićktóry może nas spalić

Naj­lep­szym rządem jest ten, który nas uczy rządzić się samym. -Johann Wolfgang Goethe
naj­lep­szym-rządem-jest ten-który-nas-uczy-rządzić ę-samym
Życie jest jak ogień, który zżera wszystkie soki i miąższ po kawale. Pali nas, dając nam blask i ciepło przez chwilę przemijającą. -Stanisław Wyspiański
Życie-jest-jak-ogień-który-zżera-wszystkie-soki-i-miąższ-po-kawale-pali-nas-dając-nam-blask-i-ciepło-przez-chwilę-przemijającą
Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em
dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Mu­zyka naj­lep­szym przy­jacielem człowieka. Wsłuchując się w słowa i rytm, który nas po­zytyw­nie po­budza . -Chemicals
mu­zyka-naj­lep­szym-przy­jacielem-człowieka-wsłuchując ę-w słowa-i rytm-który-nas-po­zytyw­nie-po­budza
Widzę blask w jej oczach, ale widzę też, że on znik­nie. Będzie co­raz słab­szy i słab­szy, jak ogień, który naj­pierw sta­je się żarem, a później popiołem. -Isabel Abedi
widzę-blask-w jej-oczach-ale-widzę-też-że on znik­nie-będzie co­raz-słab­szy-i słab­szy-jak ogień-który-naj­pierw-sta­ ę
Na­wet świat, który nas rze­komo roz­dzielił, przes­ta­wał być już podzielony. -Janusz Leon Wiśniewski
na­wet-świat-który-nas-rze­komo-roz­dzielił-przes­­wał-być-już-podzielony