Lep­szy dob­ry za­miar bez re­zul­ta­tu, niż suk­ces wy­muszo­ny przez nacisk. Z cyk­lu po­wieści


lep­szy-dob­ry-za­miar-bez-re­zul­­-ż-suk­-wy­muszo­ny-przez-nacisk-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
riderlep­szydob­ryza­miarbezre­zul­ta­tuniżsuk­ceswy­muszo­nyprzeznaciskcyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczenialep­szy dob­rydob­ry za­miarza­miar bezbez re­zul­ta­tuniż suk­cessuk­ces wy­muszo­nywy­muszo­ny przezprzez naciskz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczenialep­szy dob­ry za­miardob­ry za­miar bezza­miar bez re­zul­ta­tuniż suk­ces wy­muszo­nysuk­ces wy­muszo­ny przezwy­muszo­ny przez naciskz cyk­lu po­wieścilep­szy dob­ry za­miar bezdob­ry za­miar bez re­zul­ta­tuniż suk­ces wy­muszo­ny przezsuk­ces wy­muszo­ny przez nacisklep­szy dob­ry za­miar bez re­zul­ta­tuniż suk­ces wy­muszo­ny przez nacisk

Ro­la szy­ta na twoją miarę to ta, którą sam chcesz stworzyć. Z cyk­lu po­wieści
ro­-szy­-na twoją-miarę-to -którą-sam-chcesz-stworzyć-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Zos­ta­wionym na pas­twie lo­su nie jest dob­rze, by­wa jed­nak le­piej niż niektórym na ludzkiej łas­ce. Z cyk­lu po­wieści
zos­­wionym-na ­twie-lo­su-nie jest dob­rze-by­wa-jed­nak-­piej-ż-niektórym-na ludzkiej-łas­-z cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Lot­ny umysł zaw­sze lądu­je dob­rym pomysłem. Z cyk­lu po­wieści
lot­ny-umysł-zaw­sze-lą­-dob­rym-pomysłem-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Wolę przy­tulić naj­większe­go wro­ga, niż uderzyć przyjaciela. Z cyk­lu po­wieści
wolę-przy­tulić-naj­większe­go-wro­ga-ż-uderzyć-przyjaciela-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Praw­dzi­wym epi­logiem dob­rej książki jest pa­mięć czytelnika. Z cyk­lu po­wieści
praw­dzi­wym-epi­logiem-dob­rej-książki-jest pa­mięć-czytelnika-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia