Lep­szy jest pew­ny pokój niż spodziewa­ne zwycięstwo.


lep­szy-jest pew­ny-pokój-ż-spodziewa­ne-zwycięstwo
tytus liwiuszlep­szyjest pew­nypokójniżspodziewa­nezwycięstwolep­szy jest pew­nyjest pew­ny pokójpokój niżniż spodziewa­nespodziewa­ne zwycięstwolep­szy jest pew­ny pokójjest pew­ny pokój niżpokój niż spodziewa­neniż spodziewa­ne zwycięstwolep­szy jest pew­ny pokój niżjest pew­ny pokój niż spodziewa­nepokój niż spodziewa­ne zwycięstwolep­szy jest pew­ny pokój niż spodziewa­nejest pew­ny pokój niż spodziewa­ne zwycięstwo

Lepszy jest pewny pokój niż spodziewane zwycięstwo.Lep­szy los niepew­ny jak ba­bie la­to niż pew­ny jak szubiennica.Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza ge­nerac­ja, skrwa­wiona w woj­nach, na pew­no na pokój zasługu­je. Ale pokój, jak pra­wie wszys­tkie spra­wy te­go świata ma swoją cenę, wy­soką, ale wymierną.Jut­ro będzie lep­szy dzień. A jak nie lep­szy, to cho­ciaż nowy.Zi­ma to naj­lep­szy ok­res na prze­myśle­nie pew­nych rzeczy Pokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojna.