Lepiej, by się nas bano niż kochano, jeśli nie da się osiągnąć obu tych rzeczy naraz.


lepiej-by-ę-nas-bano-ż-kochano-śli-nie-da-ę-osiągnąć-obu-tych-rzeczy-naraz
niccolo machiavellilepiejbysięnasbanoniżkochanojeśliniedaosiągnąćobutychrzeczynarazby sięsię nasnas banobano niżniż kochanojeśli nienie dada sięsię osiągnąćosiągnąć obuobu tychtych rzeczyrzeczy narazby się nassię nas banonas bano niżbano niż kochanojeśli nie danie da sięda się osiągnąćsię osiągnąć obuosiągnąć obu tychobu tych rzeczytych rzeczy narazby się nas banosię nas bano niżnas bano niż kochanojeśli nie da sięnie da się osiągnąćda się osiągnąć obusię osiągnąć obu tychosiągnąć obu tych rzeczyobu tych rzeczy narazby się nas bano niżsię nas bano niż kochanojeśli nie da się osiągnąćnie da się osiągnąć obuda się osiągnąć obu tychsię osiągnąć obu tych rzeczyosiągnąć obu tych rzeczy naraz

Two­je nas­ta­wienie to naj­większa two­ja siła. Możesz nas­ta­wić się sil­nie, że pot­ra­fisz cze­goś do­konać, al­bo i nie. W obu nas­ta­wieniach ci się sprawdzi.Lepiej ponieść porażkę, będąc oryginalnym, niż osiągnąć sukces dzięki imitacji.Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych.Tyrania księcia wcale nie przybliża ruiny państwa bardziej niż obojętność na wspólne dobro w rzeczypospolitej. Wyższość wolnego państwa w tym się zakłada, że lepiej gospodaruje ono dochodami; a jeśli gorzej?'1 Wyższość wolnego państwa na tym polega, że nie ma w nim faworytów; ale jeśli jest inaczej, jeśli zamiast przyjaciół i krewnych księcia wzbogacić trzeba przyjaciół i krewnych tych wszystkich, co uczestniczą w rządzeniu - wtedy przepadło wszystko.Kobiety znają nas lepiej niż my kobiety, często lepiej niż my samych siebie.Lepiej uczyć się rzeczy nieużytecznych niż nie uczyć się niczego.