Lepiej cierpieć czasem zło, niż je wyrządzać; i być czasem nawet oszukanym, niż być niegodnym zaufania.


lepiej-cierpieć-czasem-zło-ż-wyrządzać-i-być-czasem-nawet-oszukanym-ż-być-niegodnym-zaufania
samuel jacksonlepiejcierpiećczasemzłoniżwyrządzaćbyćnawetoszukanymniegodnymzaufanialepiej cierpiećcierpieć czasemczasem złoje wyrządzaći byćbyć czasemczasem nawetnawet oszukanymniż byćbyć niegodnymniegodnym zaufanialepiej cierpieć czasemcierpieć czasem złoniż je wyrządzaći być czasembyć czasem nawetczasem nawet oszukanymniż być niegodnymbyć niegodnym zaufanialepiej cierpieć czasem złoi być czasem nawetbyć czasem nawet oszukanymniż być niegodnym zaufaniai być czasem nawet oszukanym

Bywa, że czasem lepiej udawać obrażonego niż być obrażonym.Czasem lepiej zbłądzić, niż zbyt nachalnie pytać o drogę.Przyzwyczajenie jest trwalsze niż miłość i przezwycięża czasem nawet pogardę.Lepiej jest doznawać krzywd niż je wyrzadzać.Rozprawienie się z błędem przynosi równe, a czasem nawet większe korzyści, niż odkrycie nowej prawdy lub faktu.Nawet najpiękniejsza kobieta może dać tylko to, co ma. Czasem jest lepiej, aby to zachowała dla siebie.