Lepiej nic nie mówić i sprawiać tylko wrażenie głupca, niż odezwać się, by rozwiać wszelkie złudzenia.


lepiej-nic-nie-mówić-i-sprawiać-tylko-wrażenie-głupca-ż-odezwać-ę-by-rozwiać-wszelkie-złudzenia
rami belsonlepiejnicniemówićsprawiaćtylkowrażeniegłupcaniżodezwaćsiębyrozwiaćwszelkiezłudzenialepiej nicnic nienie mówićmówić ii sprawiaćsprawiać tylkotylko wrażeniewrażenie głupcaniż odezwaćodezwać sięby rozwiaćrozwiać wszelkiewszelkie złudzenialepiej nic nienic nie mówićnie mówić imówić i sprawiaći sprawiać tylkosprawiać tylko wrażenietylko wrażenie głupcaniż odezwać sięby rozwiać wszelkierozwiać wszelkie złudzenialepiej nic nie mówićnic nie mówić inie mówić i sprawiaćmówić i sprawiać tylkoi sprawiać tylko wrażeniesprawiać tylko wrażenie głupcaby rozwiać wszelkie złudzenialepiej nic nie mówić inic nie mówić i sprawiaćnie mówić i sprawiać tylkomówić i sprawiać tylko wrażeniei sprawiać tylko wrażenie głupca

Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości.Lepiej nic nie mówić, niż głupio milczeć.Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym.Lepiej jest mówić z Bogiem o grzeszniku niż z grzesznikiem o Bogu.