Lepszy jest zawżdy żywy głos, niż zdechła skóra, co ją na pergamin wyprawują.


lepszy-jest-zawżdy-żywy-głos-ż-zdechła-skóra-co-ją-na-pergamin-wyprawują
mikołaj rejlepszyjestzawżdyżywygłosniżzdechłaskóraconapergaminwyprawująlepszy jestjest zawżdyzawżdy żywyżywy głosniż zdechłazdechła skóraco jąją nana pergaminpergamin wyprawująlepszy jest zawżdyjest zawżdy żywyzawżdy żywy głosniż zdechła skóraco ją nają na pergaminna pergamin wyprawująlepszy jest zawżdy żywyjest zawżdy żywy głosco ją na pergaminją na pergamin wyprawująlepszy jest zawżdy żywy głosco ją na pergamin wyprawują

Nie zawżdy, piękna Zofija, Róża kwitnie i lelija; Nie zawżdy człek będzie młody Ani tej, co dziś, urody.Gdzie lwia skóra jest za krótka, trze­ba ją uzu­pełnić skórą lisa.Przyjaciel w potrzebie jest lepszy niż cisza po burzy.Lepszy jest pewny pokój niż spodziewane zwycięstwo.Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bogactwo.Jeden gram praktyki jest lepszy niż tona teorii