Li­tera­tura młodych jest jak młode wi­no. Cały smaczek w pier­wszej fermentacji.


li­tera­tura-młodych-jest jak młode-wi­no-cały smaczek-w pier­wszej-fermentacji
wacław berentli­tera­turamłodychjest jak młodewi­nocały smaczekw pier­wszejfermentacjili­tera­tura młodychmłodych jest jak młodejest jak młode wi­nocały smaczek w pier­wszejw pier­wszej fermentacjili­tera­tura młodych jest jak młodemłodych jest jak młode wi­nocały smaczek w pier­wszej fermentacjili­tera­tura młodych jest jak młode wi­no

Literatura młodych jest jak młode wino. Cały smaczek w pierwszej fermentacji.Nieobyczaj­ność Krakusa Kra­kus co chciał się spo­dobać Rosjance Jął zakąszać kichą po pier­wszej szklance Dos­tał nielicho w michę Za lichą zagrychę I nieobyczaj­ność już na pier­wszej randce.Ma­lar­swto jest li­tera­turą dla ludu. Pic­tu­ra est laicorum.My, z pier­wszej połowy XXI wieku Pat­rzy­my bacznie, lecz postępu­jemy intuicyjnie, Jes­teśmy zbyt młodzi i naiw­ni, i nie przys­to­sowa­ni do życia, Wie­rzy­my w ideały sprze­dane nam w li­tera­turze mi­nonych epok, Za­kochu­jemy sie w nieod­po­wied­nich osobach, Po­pada­my w miłość do wyobrażeń; Za dnia twar­dzi jak stal, nocą słabi jak miedź, Szu­kamy uczuć w przed­mioto­wym seksie; Łudząc się przeżywa­my dni, miesiące, lata.... I umieramy.Li­tera­tura jest przez­naczo­na do zat­rzy­mania cza­su w je­go niszczącym biegu.Pier­wsza miłość z wiat­rem gna, z niepo­koju drży Dru­ga miłość życie zna i z tej pier­wszej drwi A ta trze­cia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz I wa­lizkę ma spa­kowaną już.