Li­tera­turze nie są pot­rzeb­ni wiel­cy pi­sarze, ale wiel­kie dzieła.


li­tera­turze-nie są pot­rzeb­-wiel­cy-pi­sarze-ale-wiel­kie-dzieła
aleksander kumorli­tera­turzenie są pot­rzeb­niwiel­cypi­sarzealewiel­kiedziełali­tera­turze nie są pot­rzeb­ninie są pot­rzeb­ni wiel­cywiel­cy pi­sarzeale wiel­kiewiel­kie dziełali­tera­turze nie są pot­rzeb­ni wiel­cynie są pot­rzeb­ni wiel­cy pi­sarzeale wiel­kie dziełali­tera­turze nie są pot­rzeb­ni wiel­cy pi­sarze

Nie ma wiel­kich ludzi, są tyl­ko wiel­kie konflikty.-... -To że pa­le rus­kie faj­ki, pi­je rus­ki spi­rytus, wiel­bię ro­syj­skie ko­biety i kocham ro­syj­ską li­tera­turę, wca­le nie za­kazu­je mi szczerze Ros­ji nienawidzić...Wiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmy, gdyż tłum ma naiwną pew­ność, że wiel­cy ludzie bredzić nie mogą.W życiu pot­rzeb­na jest miłość, bez niej jest wiel­ka pus­tka, która du­si, za­bija, męczy.Wiel­kim jest błędem za­nied­by­wać to, co dzieje się te­raz, w tym naszym życiu i ro­bić wiel­kie pla­ny licząc na to, że po­zos­ta­niemy tu zawsze.Z Poz­na­nia był ów wiel­ki poeta Ge­nial­ny wiel­ko­pol­ski wierszokleta We­ny szu­kał w raj­ce py­rek i taczce grziki Ach ja­kie on wte­dy po­pełniał limeryki Mal­ta je­go Muzą lecz nie la Valetta