Licha przyjaźń jak szkodliwa książka - warto ją kupić i zniszczyć.


licha-przyjaźń-jak-szkodliwa-książka-warto-ją-kupić-i-zniszczyć
aleksander Świętochowskilichaprzyjaźńjakszkodliwaksiążkawartokupićzniszczyćlicha przyjaźńprzyjaźń jakjak szkodliwaszkodliwa książkaksiążkawartowarto jąją kupićkupić ii zniszczyćlicha przyjaźń jakprzyjaźń jak szkodliwajak szkodliwa książkaszkodliwa książkawarto jąwarto ją kupićją kupić ikupić i zniszczyćlicha przyjaźń jak szkodliwaprzyjaźń jak szkodliwa książkajak szkodliwa książkawarto ją kupićwarto ją kupić iją kupić i zniszczyćlicha przyjaźń jak szkodliwa książkaprzyjaźń jak szkodliwa książkawarto ją kupić iwarto ją kupić i zniszczyć

Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Kochać nie warto - lubić nie warto. Jedno co warto - to upić się warto!Dob­ry Boże, ile sza­cun­ku można żywić do Naj­wyższej Is­to­ty, która uważała za niezbędne włączyć do swe­go bos­kiego pla­nu stworze­nia ta­kie zja­wis­ka, jak flegmę i próchnicę zębów? Cóż, u licha, po­wodo­wało je­go spaczo­nym, złośli­wym, ska­tolo­gicznym umysłem, kiedy poz­ba­wił sta­rych ludzi kon­tro­li nad stol­cem? Po co, u licha, stworzył ból? Ludzie prze­bywają w hałasie bojąc się ciszy, która jak naj­lep­sza książka zmusza do ref­lek­sji nad sa­mym sobą. Jak dob­ry hor­ror urzeczy­wis­tnia strach, jak dob­ra książka psycho­logiczna wpro­wadza w stan głębo­kiej zadumy.Nig­dy nie wal­cz o przyjaźń. - o praw­dziwą nie musisz, - o fałszywą nie warto...Ludzie kupują zwykle to, co chcą kupić, a nie to, czego potrzebują, potrzeba jest tylko wymówką, żeby kupić, co chcemy i spać spokojnie.