Licho już ze mną nie śpi nietak­towny ze­gar wy­bija rytm tej sa­mej melodii Gra gitara Uciszam ser­ce tabletką by noc o twarzy hebanu uśpiła tros­ki na miarę cza­su przetrwania Gra gitara 


licho-już-ze mną-nie śpi-nietak­towny-ze­gar-wy­bija-rytm-tej ­mej-melodii-gra-gitara-uciszam-ser­-tabletką-by-noc-o twarzy-hebanu
sprajtkalichojużze mnąnie śpinietak­townyze­garwy­bijarytmtej sa­mejmelodiigragitarauciszamser­cetabletkąbynoco twarzyhebanuuśpiłatros­kina miaręcza­suprzetrwaniagitara licho jużjuż ze mnąze mną nie śpinie śpi nietak­townynietak­towny ze­garze­gar wy­bijawy­bija rytmrytm tej sa­mejtej sa­mej melodiimelodii gragra gitaragitara uciszamuciszam ser­ceser­ce tabletkątabletką byby nocnoc o twarzyo twarzy hebanuhebanu uśpiłauśpiła tros­kitros­ki na miaręna miarę cza­sucza­su przetrwaniaprzetrwania gragra gitara licho już ze mnąjuż ze mną nie śpize mną nie śpi nietak­townynie śpi nietak­towny ze­garnietak­towny ze­gar wy­bijaze­gar wy­bija rytmwy­bija rytm tej sa­mejrytm tej sa­mej melodiitej sa­mej melodii gramelodii gra gitaragra gitara uciszamgitara uciszam ser­ceuciszam ser­ce tabletkąser­ce tabletką bytabletką by nocby noc o twarzynoc o twarzy hebanuo twarzy hebanu uśpiłahebanu uśpiła tros­kiuśpiła tros­ki na miarętros­ki na miarę cza­suna miarę cza­su przetrwaniacza­su przetrwania graprzetrwania gra gitara 

Mi­mo te­go, że już jest między ni­mi dobrze Już na zaw­sze będzie mieć w ser­cu ciężar Przek­roczyła kiedyś gra­nicę, której nig­dy nie cofnie. -Niekochana44
mi­mo-te­go-że już-jest między-­mi-dobrze-już-na zaw­sze-będzie-mieć-w ser­cu-ężar-przek­roczyła-kiedyś-gra­nicę