Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę.


lider-to-ktoś-kto-zna-drogę-idzie-drogą-i-pokazuje-drogę
john maxwelllidertoktośktoznadrogęidziedrogąpokazujedrogękto znazna drogęidzie drogądrogą ii pokazujepokazuje drogęlider to ktośkto zna drogęidzie drogą idrogą i pokazujei pokazuje drogęidzie drogą i pokazujedrogą i pokazuje drogęidzie drogą i pokazuje drogę

Nie od dzi­siaj wiado­mo, że świat jest nies­pra­wied­li­wy. Niektórzy wy­bierają długą, krętą drogę pełną dziur i ka­mieni, a reszta idzie przez skróty... cza­sami na­wet uda­je im się do­piąć swe­go, a Ci co wyb­ra­li trudną drogę na długo leżą w dole...Wiara chrześcijańska zna drogę przez mękę, ale nie zna drogi obok męki.Ty możesz wyb­rać drogę wiodącą do gwiazd, ja wolę drogę, która zap­ro­wadzi mnie do celu.wspa­niałe uczucie... wie­dzieć , że jest ktoś kto... widząc jak po­pełniasz ko­lej­ny życiowy błąd... kieru­je Ciebie na właściwą drogę...Zawsze obieraj drogę najkrótszą, albowiem krótka droga jest naturalna.Droga do serca mężczyzny prowadzi przez żołądek, ale są kobiety, które znają krótszą drogę.