Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!


liderem-jest-ten-za-kim-pójdą-inni-liderem-jest-ten-kto-potrafi-służyć-ludziom-liderem-jest-ten-kto-w-każdej-zmianie-widzi-szanse-liderem-jest
sebastian szymańskilideremjesttenzakimpójdąinnilideremktopotrafisłużyćludziomkażdejzmianiewidziszansezwykłekontaktyzamieniaprzyjaźnieliderem jestjest tenza kimkim pójdąpójdą inniliderem jestjest tenkto potrafipotrafi służyćsłużyć ludziomliderem jestjest tenkto ww każdejkażdej zmianiezmianie widziwidzi szanseliderem jestjest tenkto zwykłezwykłe kontaktykontakty zamieniazamienia ww przyjaźnieliderem jest tenza kim pójdąkim pójdą inniliderem jest tenkto potrafi służyćpotrafi służyć ludziomliderem jest tenkto w każdejw każdej zmianiekażdej zmianie widzizmianie widzi szanseliderem jest tenkto zwykłe kontaktyzwykłe kontakty zamieniakontakty zamienia wzamienia w przyjaźnie

Mądrym jest ten, kto w bie­dzie umie so­bie radzić; mądrzej­szym ten, kto jej uniknąć potrafi. -Ibn Manzur
mądrym-jest ten-kto-w bie­dzie-umie-so­bie-radzić-mądrzej­szym-ten-kto-jej-uniknąć-potrafi
Sil­nym jest ten, kto zwy­cięża in­nych. Wiel­kim jest ten, kto przez­wy­cięża sa­mego siebie. -Lao Tse
sil­nym-jest ten-kto-zwy­ęża-in­nych-wiel­kim jest ten-kto-przez­wy­ęża-­mego-siebie
Nie ten jest odważny, kto nie czuje strachu, ale ten, kto potrafi go pokonać. -Anonim
nie-ten-jest-odważny-kto-nie-czuje-strachu-ale-ten-kto-potrafi-go-pokonać
Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym. -Tao - Te - King
ten-kto-zwycięża-innych-ludzi-jest-tylko-silny-ten-kto-zwycięstwo-nad-sobą-samym-odnosi-jest-człowiekiem-potężnym