Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!


liderem-jest-ten-za-kim-pójdą-inni-liderem-jest-ten-kto-potrafi-służyć-ludziom-liderem-jest-ten-kto-w-każdej-zmianie-widzi-szanse-liderem-jest
sebastian szymańskilideremjesttenzakimpójdąinnilideremktopotrafisłużyćludziomkażdejzmianiewidziszansezwykłekontaktyzamieniaprzyjaźnieliderem jestjest tenza kimkim pójdąpójdą inniliderem jestjest tenkto potrafipotrafi służyćsłużyć ludziomliderem jestjest tenkto ww każdejkażdej zmianiezmianie widziwidzi szanseliderem jestjest tenkto zwykłezwykłe kontaktykontakty zamieniazamienia ww przyjaźnieliderem jest tenza kim pójdąkim pójdą inniliderem jest tenkto potrafi służyćpotrafi służyć ludziomliderem jest tenkto w każdejw każdej zmianiekażdej zmianie widzizmianie widzi szanseliderem jest tenkto zwykłe kontaktyzwykłe kontakty zamieniakontakty zamienia wzamienia w przyjaźnie

Mądrym jest ten, kto w bie­dzie umie so­bie radzić; mądrzej­szym ten, kto jej uniknąć potrafi.Sil­nym jest ten, kto zwy­cięża in­nych. Wiel­kim jest ten, kto przez­wy­cięża sa­mego siebie.Nie ten jest odważny, kto nie czuje strachu, ale ten, kto potrafi go pokonać.Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym.Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.