Lingwista najczęściej nie umie pisać. Do pisania trzeba swego rodzaju niewinności, trzeba rzucać się z zamkniętymi oczami.


lingwista-najczęściej-nie-umie-pisać-do-pisania-trzeba-swego-rodzaju-niewinnoś-trzeba-rzucać-ę-z-zamkniętymi-oczami
georges duhamellingwistanajczęściejnieumiepisaćdopisaniatrzebaswegorodzajuniewinnościrzucaćsięzamkniętymioczamilingwista najczęściejnajczęściej nienie umieumie pisaćdo pisaniapisania trzebatrzeba swegoswego rodzajurodzaju niewinnościtrzeba rzucaćrzucać sięz zamkniętymizamkniętymi oczamilingwista najczęściej nienajczęściej nie umienie umie pisaćdo pisania trzebapisania trzeba swegotrzeba swego rodzajuswego rodzaju niewinnościtrzeba rzucać sięrzucać się zsię z zamkniętymiz zamkniętymi oczamilingwista najczęściej nie umienajczęściej nie umie pisaćdo pisania trzeba swegopisania trzeba swego rodzajutrzeba swego rodzaju niewinnościtrzeba rzucać się zrzucać się z zamkniętymisię z zamkniętymi oczamilingwista najczęściej nie umie pisaćdo pisania trzeba swego rodzajupisania trzeba swego rodzaju niewinnościtrzeba rzucać się z zamkniętymirzucać się z zamkniętymi oczami

Aby budować Królestwo Chrystusowe, nie trzeba się oglądać wokół, trzeba zaczynać od razu od siebie, od swego serca.Muzykę ludową swego kraju trzeba traktować tylko jako bazę; nigdy jako środek pisania i stylu. Kochajcie ją namiętnie, jak tylko chcecie, ale strójcie jej w szkolne mundurki, nie nakładajcie jej złoconych binokli.Do zdolnej: Z zamkniętymi oczami, zdawaj ustny egzamin.W miłości, pomijając wszelkie nastroje duszy, kobieta jest swego rodzaju lirą, która temu tylko zdradza swe tajemnice, kto mistrzowsko umie na niej grać.Trzeba ludzi znosić, jeśli nie umie się ich poprawić.To wielka sztuka pisać tak jak trzeba, nie wiedząc o tym.