Lis z lisów. Prawdziwy lis nazywa kwaśnymi nie tylko te winogrona, których nie może dosięgnąć, lecz i te, których dosięgnął i które innemu sprzątnął z przed nosa.


lis-z-lisów-prawdziwy-lis-nazywa-kwaśnymi-nie-tylko-te-winogrona-których-nie-może-dosięgnąć-lecz-i-te-których-dosięgnął-i-które-innemu
friedrich nietzschelislisówprawdziwylisnazywakwaśnyminietylkotewinogronaktórychmożedosięgnąćlecztedosięgnąłktóreinnemusprzątnąłprzednosalis zz lisówprawdziwy lislis nazywanazywa kwaśnymikwaśnymi nienie tylkotylko tete winogronaktórych nienie możemoże dosięgnąćlecz ii tektórych dosięgnąłdosięgnął ii którektóre innemuinnemu sprzątnąłsprzątnął zz przedprzed nosalis z lisówprawdziwy lis nazywalis nazywa kwaśnyminazywa kwaśnymi niekwaśnymi nie tylkonie tylko tetylko te winogronaktórych nie możenie może dosięgnąćlecz i tektórych dosięgnął idosięgnął i którei które innemuktóre innemu sprzątnąłinnemu sprzątnął zsprzątnął z przedz przed nosa

Prze­latują, wieją prze­ze mnie lis­to­pady chwil, których nie ma... To-tyl­ko liście jesienne. To-pachnie ziemia. -Władysław Broniewski
prze­latują-wieją-prze­ze-mnie-lis­to­pady-chwil-których-nie -to-tyl­ko-liście-jesienne-to-pachnie-ziemia
Ci tylko są szczęśliwi, których myśli są skierowane ku jakiemuś przedmiotowi innemu niż własna szczęśliwość. -John Stuart Mill
ci-tylko-są-szczęśliwi-których-myśli-są-skierowane-ku-jakiemuś-przedmiotowi-innemu-ż-własna-szczęśliwość
O war­tości człowieka świad­czy lis­ta je­go przy­jaciół, o po­pular­ności – lis­ta je­go wrogów. -Andrzej Majewski
o war­toś-człowieka-świad­czy-lis­-­go-przy­jaciół-o po­pular­noś- lis­-­go-wrogów