Lis z lisów. Prawdziwy lis nazywa kwaśnymi nie tylko te winogrona, których nie może dosięgnąć, lecz i te, których dosięgnął i które innemu sprzątnął z przed nosa.


lis-z-lisów-prawdziwy-lis-nazywa-kwaśnymi-nie-tylko-te-winogrona-których-nie-może-dosięgnąć-lecz-i-te-których-dosięgnął-i-które-innemu
friedrich nietzschelislisówprawdziwylisnazywakwaśnyminietylkotewinogronaktórychmożedosięgnąćlecztedosięgnąłktóreinnemusprzątnąłprzednosalis zz lisówprawdziwy lislis nazywanazywa kwaśnymikwaśnymi nienie tylkotylko tete winogronaktórych nienie możemoże dosięgnąćlecz ii tektórych dosięgnąłdosięgnął ii którektóre innemuinnemu sprzątnąłsprzątnął zz przedprzed nosalis z lisówprawdziwy lis nazywalis nazywa kwaśnyminazywa kwaśnymi niekwaśnymi nie tylkonie tylko tetylko te winogronaktórych nie możenie może dosięgnąćlecz i tektórych dosięgnął idosięgnął i którei które innemuktóre innemu sprzątnąłinnemu sprzątnął zsprzątnął z przedz przed nosa

za­miast tra­cić czas na tworze­nie lis­ty 'plusów i minusów', poszu­kaj ta­kich celów, które dadzą ci naj­większą mo­tywację i dla których war­to będzie działać. ar­gu­men­ty za tym by się pod­dać zaw­sze zdołasz odnaleźć.Za książką kry­je się autor. Je­go pi­sanie jest więc zaw­sze lis­tem do czy­tel­ni­ka. Pisze­my zaz­wyczaj lis­ty do przy­jaciół. Książka jest lis­tem auto­ra do przyjaciela.Prze­latują, wieją prze­ze mnie lis­to­pady chwil, których nie ma... To-tyl­ko liście jesienne. To-pachnie ziemia.Ci tylko są szczęśliwi, których myśli są skierowane ku jakiemuś przedmiotowi innemu niż własna szczęśliwość.O war­tości człowieka świad­czy lis­ta je­go przy­jaciół, o po­pular­ności – lis­ta je­go wrogów.Lis: Nawet lis w potrzasku zbaranieje.