List ten jest dłuższy jedynie dzięki temu, iż nie miałem czasu napisać go krócej.


list-ten-jest-dłuższy-jedynie-dzięki-temu-iż-nie-miałem-czasu-napisać-go-krócej
blaise pascallisttenjestdłuższyjedyniedziękitemuniemiałemczasunapisaćgokrócejlist tenten jestjest dłuższydłuższy jedyniejedynie dziękidzięki temuiż nienie miałemmiałem czasuczasu napisaćnapisać gogo krócejlist ten jestten jest dłuższyjest dłuższy jedyniedłuższy jedynie dziękijedynie dzięki temuiż nie miałemnie miałem czasumiałem czasu napisaćczasu napisać gonapisać go krócejlist ten jest dłuższyten jest dłuższy jedyniejest dłuższy jedynie dziękidłuższy jedynie dzięki temuiż nie miałem czasunie miałem czasu napisaćmiałem czasu napisać goczasu napisać go krócejlist ten jest dłuższy jedynieten jest dłuższy jedynie dziękijest dłuższy jedynie dzięki temuiż nie miałem czasu napisaćnie miałem czasu napisać gomiałem czasu napisać go krócej

Jo­hann Wol­fgang Goe­the na­pisał kiedyś do jed­ne­go z przy­jaciół całkiem spo­ry list. Na końcu w pos­tscrip­tum do­pisał jeszcze: Sza­now­ny pa­nie hra­bio, przep­raszam za tak długi list, ale nie miałem cza­su, żeby sfor­mułować go krócej.Kto chce Bogu napisać list, musi go zaadresować do człowieka, w którym on mieszka.Umierasz, jeżeli umierają twoi bogowie. Bo żyjesz dzięki nim. A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.Niejedno małżeństwo jest stanem, w którym dwoje ludzi nie może przez dłuższy okres czasu ze sobą ani bez siebie wytrzymać.Kara przychodzi zwykle w ten sposób, że wygląda jak krzywda. Bóg działa incognito, dzięki temu nie zmusza ofiary do milczenia, pozwala jej na złudzenia i skargi.Gdybym chciał opowiedzieć słowami wszystko to, co miałem zamiar wyrazić w powieści, to musiałbym napisać tę samą powieść, którą napisałem, od początku.