Litość jest najtańszym uczuciem ludzkim. Świat lituje się nawet nad męczennikami zła.


litość-jest-najtańszym-uczuciem-ludzkim-Świat-lituje-ę-nawet-nad-męczennikami-zła
fryderyk chrystian hebbellitośćjestnajtańszymuczuciemludzkimŚwiatlitujesięnawetnadmęczennikamizłalitość jestjest najtańszymnajtańszym uczuciemuczuciem ludzkimŚwiat litujelituje sięsię nawetnawet nadnad męczennikamimęczennikami złalitość jest najtańszymjest najtańszym uczuciemnajtańszym uczuciem ludzkimŚwiat lituje sięlituje się nawetsię nawet nadnawet nad męczennikaminad męczennikami złalitość jest najtańszym uczuciemjest najtańszym uczuciem ludzkimŚwiat lituje się nawetlituje się nawet nadsię nawet nad męczennikaminawet nad męczennikami złalitość jest najtańszym uczuciem ludzkimŚwiat lituje się nawet nadlituje się nawet nad męczennikamisię nawet nad męczennikami zła

Li­tość jest naj­tańszym uczu­ciem ludzkim. Świat li­tuje się na­wet nad męczen­ni­kami zła.Być może właśnie litość jest tym najtrwalszym, najbardziej wiążącym uczuciem.Miejcie litość nad nami, nad tymi których udziałem są niekończące się zmagania między Ładem a Przyrodą.Nawet dla zmarłych litość jest ciężka i obraźliwa.Naj­wspa­nial­szą rzeczą w ludzkim by­cie jest kochać ko­goś po­nad życie.Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością.