Lo­sem człowieka jest: dać się po­konać nadziei. Gi­nie ten, kto przes­ta­je jej ulegać.


lo­sem-człowieka-jest-dać ę-po­konać-nadziei-gi­nie ten-kto-przes­­-jej-ulegać
józef stanisław tischnerlo­semczłowiekajestdać siępo­konaćnadzieigi­nie tenktoprzes­ta­jejejulegaćlo­sem człowiekaczłowieka jestdać się po­konaćpo­konać nadzieikto przes­ta­jeprzes­ta­je jejjej ulegaćlo­sem człowieka jestdać się po­konać nadzieikto przes­ta­je jejprzes­ta­je jej ulegaćkto przes­ta­je jej ulegać

Ten, kto wyrzeka się całkowicie miłości, jest chory nie mniej od tego, kto oddaje się jej nadmiernie.Mądrym jest ten, kto w bie­dzie umie so­bie radzić; mądrzej­szym ten, kto jej uniknąć potrafi.Kto kochając nie szuka miłości dla własnych celów, kto jest najbardziej sobą wtedy, gdy jest najgłębiej drugim, czyjej duszy nie skaziła żadna sztuczność i wymuszoność, kto jest dość silny i dość pierwotny, aby oddać się całym sobą; kto na drodze swego życia spotkał takiego człowieka - ten żył naprawdę.Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!Ma­lut­ki RozaRek z dom­ciu nie wychodzi, bo choć już ma wąski to jeszcze raczkuje. Za­ciąga się smrodkiem swych włas­nych pierdzioszków, ob­le­wa siuśkami i kupką smaruje. Ma­musia go kocha, bo to jest jej dziecko i dum­na jest z tego, że go urodziła. Choć cza­sem żałuje, że gdy na świat przyszedł to wor­ka nie wzięła i nie utopiła. A ti ti Ro­zaRek, a ti ti. ;) Uśmie­chnąłbyś się cza­sem... ...jak ten wąsa­ty dzidziuś :  Przes­tałem wi­tać się wraz z nocą i żeg­nać z po­ran­kiem, choć z blas­kiem księżyca wciąż roz­ma­wiam w czte­ry oczy, a słoneczne pro­mienie nadziei przes­tały tępić os­trze per­cep­cji. Uczu­cia zas­tygły wraz z nieosiągal­nym ho­ryzon­tem, pa­radok­salnie, niszcząc tym sa­mym wiązkę lo­giki w moich śle­pych oczach. Wi­docznie cza­sem trze­ba za­bić coś w so­bie, by oca­lić siebie.