Logika wstępuje do nieba po drabinie, fantazja sfruwa z góry na skrzydłach.


logika-wstępuje-do-nieba-po-drabinie-fantazja-sfruwa-z-góry-na-skrzydłach
hans kasperlogikawstępujedoniebapodrabiniefantazjasfruwagórynaskrzydłachlogika wstępujewstępuje dodo niebanieba popo drabiniefantazja sfruwasfruwa zz górygóry nana skrzydłachlogika wstępuje dowstępuje do niebado nieba ponieba po drabiniefantazja sfruwa zsfruwa z góryz góry nagóry na skrzydłachlogika wstępuje do niebawstępuje do nieba podo nieba po drabiniefantazja sfruwa z górysfruwa z góry naz góry na skrzydłachlogika wstępuje do nieba powstępuje do nieba po drabiniefantazja sfruwa z góry nasfruwa z góry na skrzydłach

Logika wstępuje do nieba po drabinie - fantazja sfruwa z góry na skrzydłach.Miłość to złote schody, po których serce wstępuje do nieba.Biel chro­ni pnie drzew Na skrzydłach niosą wiosnę W błękit nieba- klucz Krys­ty­na A.Sz. 15.02.2016r.W skrzydłach pszczoły I wiat­rem od góry Żar Woń kwiatów lipy Że jed­ni chcą żyć A drudzy modlą o śmierć O tym nadzieja Manifestacje Antypolskokodowe Koszer­na wolność Zafałszowanie Drzaz­ga w oku brata Mo­ral­ność plotki Szczególnie piękny Ko­lor miłości - róży Pomarańczowość Była to nie­dziela z mi­niaturą ala fyr­fle 03.07.2016r.i ciebie do­sięgnie roz­pa­li energię szar­man­cki los gra­tisy rozdaje przy­jem­ne uczu­cie to­nięcia w rozkoszy ta­kie że ach aż na skrzydłach do nieba unosi przez stru­gi deszczu prze­nikają pro­myki słońca ma­low­niczy czas kwit­nie wios­na tęczą otula Krys­ty­na A.Sz. 02.05.2016r.siąpi z nieba deszcz kwitną pąki drzew ich płat­ki roz­wiewa wiatr góry pok­rył śnieg wiosen­ne słońce gdzie jesteś K.A.Sz.27.04.2016r.