Los da­je nam wiele życiowych szans, szko­da tyl­ko, że do­wiadu­jemy się o tym po fakcie.


los-da­-nam-wiele-życiowych-szans-szko­da-tyl­ko-że do­wiadu­jemy ę-o tym-po-fakcie
agnieszka lisaklosda­jenamwieleżyciowychszansszko­datyl­koże do­wiadu­jemy sięo tympofakcielos da­jeda­je namnam wielewiele życiowychżyciowych szansszko­da tyl­koże do­wiadu­jemy się o tymo tym popo fakcielos da­je namda­je nam wielenam wiele życiowychwiele życiowych szansże do­wiadu­jemy się o tym poo tym po fakcielos da­je nam wieleda­je nam wiele życiowychnam wiele życiowych szansże do­wiadu­jemy się o tym po fakcielos da­je nam wiele życiowychda­je nam wiele życiowych szans

Nie tyl­ko czy­tając do­wiadu­jemy się ile nie wiemy ...Ob­chodze­nie urodzin ko­jarzy nam się z życze­niami, ok­laska­mi, tor­tem i pre­zen­ta­mi. Szko­da tyl­ko, że w dzi­siej­szych cza­sach to wszys­tko za­nika w niez­wykle szyb­kim tem­pie i je­dyne co dos­ta­jemy to obłuda, i wpi­sy na facebook'u.... bo naj­więcej do­wiadu­jemy się na sa­mym końcu ...Do­piero w później­szym wieku do­wiadu­jemy się, co nas spot­kało w młodości.Naj­piękniej­sze chwi­le przeżywa­my wte­dy, kiedy do­wiadu­jemy się, że ktoś nas kocha.Człowiek pot­ra­fi całe życie uni­kać in­ne­go człowieka tyl­ko dla­tego, że bo­ji sie spoj­rzeć mu w oczy. Wciąż uk­ry­wamy się przed in­ny­mi ludzmi, kry­jemy sek­re­ty, myśli, uczu­cia... Ale dlacze­go? Cze­mu nie możemy pop­rostu wyk­rzyczeć świetu w twarz, te­go co tkwi nam głębo­ko w sercu? Podziel­my się myśla­mi, a na­pew­no poczu­jemy sie lepiej.