Los


los-dobrych-łotrów-jest-w-ręku-boga-nie-tylko-w-wielki-piątek
maria kuncewiczlosdobrychłotrówjestrękuboganietylkowielkipiątekdobrych łotrówjest ww rękuręku bogaboga nienie tylkotylko ww wielkiwielki piątekjest w rękuw ręku bogaręku boga nieboga nie tylkonie tylko wtylko w wielkiw wielki piątekjest w ręku bogaw ręku boga nieręku boga nie tylkoboga nie tylko wnie tylko w wielkitylko w wielki piątekjest w ręku boga niew ręku boga nie tylkoręku boga nie tylko wboga nie tylko w wielkinie tylko w wielki piątek

Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek.Nigdy nie chodzi o to jak wielki jest problem – liczy się tylko, jak wielki jesteś ty!Mały jest, kogo wielki los niszczy; kogo niszczy mały los, ten może być wielki.Kto kocha siebie, jest wielki przez siebie, kto kocha ludzi, jest wielki przez swoje oddanie. Największy jest ten, kto ukochał Boga.Nasza cisza powstaje z poczucia, ze jesteśmy całkowicie w ręku Boga.Mały jest, ko­go wiel­ki los niszczy; ko­go niszczy mały los, ten może być wielki.