Los książek za­leży od upo­dobań i pojętności czytelnika.


los-książek-za­ży-od upo­dobań-i pojętnoś-czytelnika
terencjuszlosksiążekza­leżyod upo­dobańi pojętnościczytelnikalos książekksiążek za­leżyza­leży od upo­dobańod upo­dobań i pojętnościi pojętności czytelnikalos książek za­leżyksiążek za­leży od upo­dobańza­leży od upo­dobań i pojętnościod upo­dobań i pojętności czytelnikalos książek za­leży od upo­dobańksiążek za­leży od upo­dobań i pojętnościza­leży od upo­dobań i pojętności czytelnikalos książek za­leży od upo­dobań i pojętnościksiążek za­leży od upo­dobań i pojętności czytelnika

Praw­dzi­wy przy­jaciel jest zwier­ciadłem, w którym od­bi­ja się dusza nasza. On jest ot­wartą księgą naszych myśli, czynów i upo­dobań, pod­czas gdy in­ni, obojętni ludzie są księga­mi w grubą skórę op­rawny­mi i zam­knięty­mi na kłódki.Bar­dzo wiele książek na­leży przeczy­tać po to, aby so­bie uświado­mić, jak mało się wie.A los veinte años un hombre es un pavo real; a los treinta, un león; a los cuarenta, un camelo; a los cincuenta, una serpiente; a los sesenta, un perro; a los setenta, un mono; a los ochenta, nada.Najdroższe marzenie autora: przekształcić czytelnika w widza.En los lugares donde predomina el poder de los campesinos, sólo los campesinos viejos siguen creyendo en los dioses; los jóvenes y los de mediana edad han perdido la fe.Sekret znudzenia czytelnika polega na tym, aby powiedzieć mu wszystko.