Los nie może nas obdarzyć większym szczęściem niż zasianie niezgody między naszymi nieprzyjaciółmi.


los-nie-może-nas-obdarzyć-większym-szczęściem-ż-zasianie-niezgody-między-naszymi-nieprzyjaciółmi
tacytlosniemożenasobdarzyćwiększymszczęściemniżzasianieniezgodymiędzynaszyminieprzyjaciółmilos nienie możemoże nasnas obdarzyćobdarzyć większymwiększym szczęściemszczęściem niżniż zasianiezasianie niezgodyniezgody międzymiędzy naszyminaszymi nieprzyjaciółmilos nie możenie może nasmoże nas obdarzyćnas obdarzyć większymobdarzyć większym szczęściemwiększym szczęściem niższczęściem niż zasianieniż zasianie niezgodyzasianie niezgody międzyniezgody między naszymimiędzy naszymi nieprzyjaciółmilos nie może nasnie może nas obdarzyćmoże nas obdarzyć większymnas obdarzyć większym szczęściemobdarzyć większym szczęściem niżwiększym szczęściem niż zasianieszczęściem niż zasianie niezgodyniż zasianie niezgody międzyzasianie niezgody między naszyminiezgody między naszymi nieprzyjaciółmilos nie może nas obdarzyćnie może nas obdarzyć większymmoże nas obdarzyć większym szczęściemnas obdarzyć większym szczęściem niżobdarzyć większym szczęściem niż zasianiewiększym szczęściem niż zasianie niezgodyszczęściem niż zasianie niezgody międzyniż zasianie niezgody między naszymizasianie niezgody między naszymi nieprzyjaciółmi

Tylko szczęśliwy człowiek może innych obdarzyć szczęściem -Phil Bosmans
tylko-szczęśliwy-człowiek-może-innych-obdarzyć-szczęściem
Tylko szczęśliwy człowiek może innych obdarzyć szczęściem. -Phil Bosmans
tylko-szczęśliwy-człowiek-może-innych-obdarzyć-szczęściem
Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje, bo większym szczęściem jest dawać niż brać. -Max Scheller
człowiek-jest-szczęśliwy-tylko-wtedy-kiedy-kocha-i-coś-daje-bo-większym-szczęściem-jest-dawać-ż-brać
Naj­większym szczęściem jest dziec­ko! Może stu inżynierów pos­ta­wić ty­siące kom­bi­natów fab­rycznych, ale żad­na z tych bu­dow­li nie ma w so­bie życia wiecznego. -Stefan Wyszyński
naj­większym-szczęściem-jest dziec­ko-może-stu-inżynierów-pos­­wić-ty­ą-kom­bi­natów-fab­rycznych-ale-żad­na-z tych-bu­dow­li