Los rzu­ca ci kłody pod nogi? Zbu­duj z nich most, który pro­wadzi do osiągnięcia celu 


los-rzu­ca- kłody-pod-nogi-zbu­duj-z nich-most-który-pro­wadzi-do osiągnięcia-celu 
motylek96losrzu­caci kłodypodnogizbu­dujz nichmostktórypro­wadzido osiągnięciacelu los rzu­carzu­ca ci kłodyci kłody podpod nogizbu­duj z nichz nich mostktóry pro­wadzipro­wadzi do osiągnięciado osiągnięcia celu los rzu­ca ci kłodyrzu­ca ci kłody podci kłody pod nogizbu­duj z nich mostktóry pro­wadzi do osiągnięciapro­wadzi do osiągnięcia celu los rzu­ca ci kłody podrzu­ca ci kłody pod nogiktóry pro­wadzi do osiągnięcia celu los rzu­ca ci kłody pod nogi

Mania prześladowcza, Ludzie, rzucając bliźniemu kłody pod nogi, dodają: to nie kłody, to tylko twoja bujna wyobraźnia.Rzu­cając nam kłody pod no­gi życie wy­maga abyśmy wznieśli się po­nad nie.Człowieka, który pot­ra­fi wy­konać coś niep­rawdo­podob­ne­go różni od te­go, który nie pot­ra­fi tyl­ko jed­no: pier­wsze­go pro­wadzi wiara w to, że się uda, a dru­giego og­ra­nicza strach przed porażką.Połowa osiągnięcia celu to jego prawidłowe wyznaczenie