Los to ktoś, ko­go się ob­wi­nia za błędy idiotów.


los-to ktoś-ko­go ę-ob­wi­nia-za błędy-idiotów
karol kordlosto ktośko­go sięob­wi­niaza błędyidiotówlos to ktośko­go się ob­wi­niaob­wi­nia za błędyza błędy idiotówko­go się ob­wi­nia za błędyob­wi­nia za błędy idiotówko­go się ob­wi­nia za błędy idiotów

`Nie wchodzi się dwa ra­zy do tej sa­mej rze­ki.. chy­ba ze ktoś z za­miłowa­nia lu­bi po­pełniać błędy.Człowieku chciałbyś cofnąć czas? Się nie da za­pom­nij, nie raz Ci ktoś jeszcze Two­je błędy wypomni.Błędy człowieka czy­nią go sympatycznym.A los veinte años un hombre es un pavo real; a los treinta, un león; a los cuarenta, un camelo; a los cincuenta, una serpiente; a los sesenta, un perro; a los setenta, un mono; a los ochenta, nada.Jeśli ktoś spełnia wszys­tkie nasze marze­nia, ko­lej­ne stają się tyl­ko kap­ry­sami. Naj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­ne, bo to one na­dają życiu sens.Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić.