Los to piękne słowo, za którym nie kry­je się nic kon­kret­ne­go. Zos­tało wy­myślo­ne przez ludzi dla us­pra­wied­li­wienia niedołęstwa, dla uchy­lenia się od mo­ral­nej od­po­wie­dzial­ności za po­pełnioną z głupia frant podłość.


los-to piękne-słowo-za którym nie kry­ ę-nic-kon­kret­ne­go-zos­ło wy­myślo­ne-przez-ludzi-dla-us­pra­wied­li­wienia
stanisław dygatlosto pięknesłowoza którym nie kry­je sięnickon­kret­ne­gozos­tało wy­myślo­neprzezludzidlaus­pra­wied­li­wienianiedołęstwauchy­lenia sięod mo­ral­nejod­po­wie­dzial­nościza po­pełnionąz głupiafrantpodłośćlos to piękneto piękne słowoza którym nie kry­je się nicnic kon­kret­ne­gozos­tało wy­myślo­ne przezprzez ludziludzi dladla us­pra­wied­li­wieniaus­pra­wied­li­wienia niedołęstwadla uchy­lenia sięuchy­lenia się od mo­ral­nejod mo­ral­nej od­po­wie­dzial­nościod­po­wie­dzial­ności za po­pełnionąza po­pełnioną z głupiaz głupia frantfrant podłośćlos to piękne słowoza którym nie kry­je się nic kon­kret­ne­gozos­tało wy­myślo­ne przez ludziprzez ludzi dlaludzi dla us­pra­wied­li­wieniadla us­pra­wied­li­wienia niedołęstwadla uchy­lenia się od mo­ral­nejuchy­lenia się od mo­ral­nej od­po­wie­dzial­nościod mo­ral­nej od­po­wie­dzial­ności za po­pełnionąod­po­wie­dzial­ności za po­pełnioną z głupiaza po­pełnioną z głupia frantz głupia frant podłość

Ufam Bo­gu i on mu­si o tym wie­dzieć, dla­tego nie dbam o po­zory wy­myślo­ne przez ludzi na ich włas­ny użytek. -Rembrandt Harmenszoon van Rijn
ufam-bo­gu-i on mu­-o tym-wie­dzieć-dla­tego-nie dbam-o po­zory-wy­myślo­ne-przez-ludzi-na ich-włas­ny-użytek
Tyl­ko człowiek pot­ra­fi wznieść się po­nad pra­wa przy­rody, może oder­wać się od kon­kret­ności życia, może wyb­rać na­wet własną śmierć. -Antoni Kępiński
tyl­ko-człowiek-pot­ra­fi-wznieść ę-po­nad-pra­wa-przy­rody-może-oder­wać ę-od kon­kret­noś-życia-może-wyb­rać-na­wet
Ka­riera ar­tysty po­dob­na jest ka­rie­rze kur­ty­zany: naj­pierw dla włas­nej przy­jem­ności, po­tem dla przy­jem­ności in­nych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard
ka­riera-ar­tysty-po­dob­na-jest ka­rie­rze-kur­ty­zany-naj­pierw-dla-włas­nej-przy­jem­noś-po­tem-dla-przy­jem­noś-in­nych