Los zwierząt jest dla mnie ważniejszy niż strach przed ośmieszeniem. Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka.


los-zwierząt-jest-dla-mnie-ważniejszy-ż-strach-przed-ośmieszeniem-los-zwierząt-jest-nierozerwalnie-związany-z-losem-człowieka
emil zolaloszwierzątjestdlamnieważniejszyniżstrachprzedośmieszeniemnierozerwalniezwiązanylosemczłowiekalos zwierzątzwierząt jestjest dladla mniemnie ważniejszyważniejszy niżniż strachstrach przedprzed ośmieszeniemlos zwierzątzwierząt jestjest nierozerwalnienierozerwalnie związanyzwiązany zz losemlosem człowiekalos zwierząt jestzwierząt jest dlajest dla mniedla mnie ważniejszymnie ważniejszy niżważniejszy niż strachniż strach przedstrach przed ośmieszeniemlos zwierząt jestzwierząt jest nierozerwalniejest nierozerwalnie związanynierozerwalnie związany zzwiązany z losemz losem człowiekalos zwierząt jest dlazwierząt jest dla mniejest dla mnie ważniejszydla mnie ważniejszy niżmnie ważniejszy niż strachważniejszy niż strach przedniż strach przed ośmieszeniemlos zwierząt jest nierozerwalniezwierząt jest nierozerwalnie związanyjest nierozerwalnie związany znierozerwalnie związany z losemzwiązany z losem człowiekalos zwierząt jest dla mniezwierząt jest dla mnie ważniejszyjest dla mnie ważniejszy niżdla mnie ważniejszy niż strachmnie ważniejszy niż strach przedważniejszy niż strach przed ośmieszeniemlos zwierząt jest nierozerwalnie związanyzwierząt jest nierozerwalnie związany zjest nierozerwalnie związany z losemnierozerwalnie związany z losem człowieka

W dżungli jest coraz mniej dzikich zwierząt. Ale w slumsach jest coraz więcej ludzkich dzikich zwierząt.Ważniejsze jest, jak człowiek kieruje swym losem, niż jaki los przypadł mu w udziale.Dla mnie je­den szcze­ry uśmiech jest ważniejszy niż sto fałszywych.Tęsknota? To jest uczucie dla zwierząt w menażerii.Cierpienie jest złem największym tylko dla zwierząt.Nie możemy bać się przeszłości. Strach jest związany z przyszłością. A skoro przyszłość jest w naszych RĘKACH, strach musi być czymś związanym z GŁOWĄ.