Lu­bię jak na mnie pat­rzysz swoimi niebies­ki­mi oczka­mi, z których można wyczy­tać jak bar­dzo mnie kochasz. Lu­bię Twój uśmiech bo jest przepiękny i zaw­sze wiem kiedy masz nie grzeczne myśli. Twój do­tyk spra­wia, że mam dreszcze na całym ciele, a gdy mnie całujesz brak­nie mi tchu. To dzięki To­bie jes­tem szczęśliwa i chce żeby tak zos­tało na zawsze... dziękuję M......


lu­bię-jak na mnie-pat­rzysz-swoimi-niebies­ki­mi-oczka­mi-z-których-można-wyczy­ć-jak bar­dzo-mnie-kochasz-lu­bię-twój-uśmiech
wreszcie szczęśliwalu­bięjak na mniepat­rzyszswoiminiebies­ki­mioczka­miktórychmożnawyczy­taćjak bar­dzomniekochasztwójuśmiechbo jest przepięknyzaw­szewiemkiedymasznie grzecznemyślido­tykspra­wiaże mamdreszczena całymcielegdycałujeszbrak­niemi tchutodziękito­biejes­temszczęśliwachceżebytakzos­tałona zawszedziękujęlu­bię jak na mniejak na mnie pat­rzyszpat­rzysz swoimiswoimi niebies­ki­miniebies­ki­mi oczka­miz którychktórych możnamożna wyczy­taćwyczy­tać jak bar­dzojak bar­dzo mniemnie kochaszlu­bię twójtwój uśmiechuśmiech bo jest przepięknybo jest przepiękny ii zaw­szezaw­sze wiemwiem kiedykiedy maszmasz nie grzecznenie grzeczne myślitwój do­tykdo­tyk spra­wiaże mam dreszczedreszcze na całymna całym cielegdy mniemnie całujeszcałujesz brak­niebrak­nie mi tchudzięki to­bieto­bie jes­temjes­tem szczęśliwaszczęśliwa ii chcechce żebyżeby taktak zos­tałozos­tało na zawszena zawsze dziękujędziękuję mlu­bię jak na mnie pat­rzyszjak na mnie pat­rzysz swoimipat­rzysz swoimi niebies­ki­miswoimi niebies­ki­mi oczka­miz których możnaktórych można wyczy­taćmożna wyczy­tać jak bar­dzowyczy­tać jak bar­dzo mniejak bar­dzo mnie kochaszlu­bię twój uśmiechtwój uśmiech bo jest przepięknyuśmiech bo jest przepiękny ibo jest przepiękny i zaw­szei zaw­sze wiemzaw­sze wiem kiedywiem kiedy maszkiedy masz nie grzecznemasz nie grzeczne myślitwój do­tyk spra­wiaże mam dreszcze na całymdreszcze na całym cielea gdy mniegdy mnie całujeszmnie całujesz brak­niecałujesz brak­nie mi tchudzięki to­bie jes­temto­bie jes­tem szczęśliwajes­tem szczęśliwa iszczęśliwa i chcei chce żebychce żeby takżeby tak zos­tałotak zos­tało na zawszezos­tało na zawsze dziękujęna zawsze dziękuję m