Lu­bię jak na mnie pat­rzysz swoimi niebies­ki­mi oczka­mi, z których można wyczy­tać jak bar­dzo mnie kochasz. Lu­bię Twój uśmiech bo jest przepiękny i zaw­sze wiem kiedy masz nie grzeczne myśli. Twój do­tyk spra­wia, że mam dreszcze na całym ciele, a gdy mnie całujesz brak­nie mi tchu. To dzięki To­bie jes­tem szczęśliwa i chce żeby tak zos­tało na zawsze... dziękuję M......


lu­bię-jak na mnie-pat­rzysz-swoimi-niebies­ki­mi-oczka­mi-z-których-można-wyczy­ć-jak bar­dzo-mnie-kochasz-lu­bię-twój-uśmiech
wreszcie szczęśliwalu­bięjak na mniepat­rzyszswoiminiebies­ki­mioczka­miktórychmożnawyczy­taćjak bar­dzomniekochasztwójuśmiechbo jest przepięknyzaw­szewiemkiedymasznie grzecznemyślido­tykspra­wiaże mamdreszczena całymcielegdycałujeszbrak­niemi tchutodziękito­biejes­temszczęśliwachceżebytakzos­tałona zawszedziękujęlu­bię jak na mniejak na mnie pat­rzyszpat­rzysz swoimiswoimi niebies­ki­miniebies­ki­mi oczka­miz którychktórych możnamożna wyczy­taćwyczy­tać jak bar­dzojak bar­dzo mniemnie kochaszlu­bię twójtwój uśmiechuśmiech bo jest przepięknybo jest przepiękny ii zaw­szezaw­sze wiemwiem kiedykiedy maszmasz nie grzecznenie grzeczne myślitwój do­tykdo­tyk spra­wiaże mam dreszczedreszcze na całymna całym cielegdy mniemnie całujeszcałujesz brak­niebrak­nie mi tchudzięki to­bieto­bie jes­temjes­tem szczęśliwaszczęśliwa ii chcechce żebyżeby taktak zos­tałozos­tało na zawszena zawsze dziękujędziękuję mlu­bię jak na mnie pat­rzyszjak na mnie pat­rzysz swoimipat­rzysz swoimi niebies­ki­miswoimi niebies­ki­mi oczka­miz których możnaktórych można wyczy­taćmożna wyczy­tać jak bar­dzowyczy­tać jak bar­dzo mniejak bar­dzo mnie kochaszlu­bię twój uśmiechtwój uśmiech bo jest przepięknyuśmiech bo jest przepiękny ibo jest przepiękny i zaw­szei zaw­sze wiemzaw­sze wiem kiedywiem kiedy maszkiedy masz nie grzecznemasz nie grzeczne myślitwój do­tyk spra­wiaże mam dreszcze na całymdreszcze na całym cielea gdy mniegdy mnie całujeszmnie całujesz brak­niecałujesz brak­nie mi tchudzięki to­bie jes­temto­bie jes­tem szczęśliwajes­tem szczęśliwa iszczęśliwa i chcei chce żebychce żeby takżeby tak zos­tałotak zos­tało na zawszezos­tało na zawsze dziękujęna zawsze dziękuję m

Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! Gdy cza­sem jest bar­dzo źle wątpię w to, że kochasz mnie ale, wiem, że to mo­ja psychi­ka mnie tnie to tak piękne, że wy­daje mi się, że śnię wiesz, jak bar­dzo wiel­bię Cię! cza­sem czuję apatię lecz jak spot­ka­my się wszys­tko będzie dob­rze i ja to wiem! bo tak sa­mo kocha­my się! ty­le na ile potrafię będę próbował byś była szczęśliwa bez niepot­rzeb­nych słów zwyczaj­nie na co dzień tak jak ty byłaś przy mnie zostanę te­go mnie nauczyłaś kiedy zasypiasz widzę zmęczo­ne dłonie dziś wiem wiele zro­biłbym inaczej ty z ty­lu dróg wyb­rałaś właśnie tą dzięki tobie nie jes­tem tym kim byłem kiedyś chodźmy jeszcze raz na spacer twoją aleją niech nic się nie liczy lu­bię kiedy jes­teś uśmiechnięta chciałbym abyś to wiedziała a jeśli nie zos­ta­nie już dużo czasu zat­rzy­mam się dumny i po­pat­rzę w niebo ...To co ludzie o mnie myślą rzad­ko ob­chodziło mnie, ja zaw­sze ro­bię co chcę. Pycha, cham­stwo, fałsz, obłuda i życze­nia ku mnie złe ... twym ścier­wem brzydzę się. Zaw­sze byłam, będę sobą, taką jak On stworzył mnie, tyl­ko jed­no zmienić chcę. Swo­je błędy zmienię w mądrość by nie powtórzyły się nig­dy dni tak bar­dzo złe.Jes­teś daleko A może sie­dzisz obok? Znaczysz dla mnie dużo, Przy To­bie pragnę być sobą. Zam­knę oczy, Gdy je ot­worze chcę Ciebie przy so­bie, Uczuć do­tyk i na­pawać się uśmiechem. Kochać Cię Bar­dziej niż wcześniej. Budzić się przy To­bie i pat­rzeć, jak zasypiasz... Chcę by wie­dział o tym świat, Lecz to będzie nasza słod­ka tajemnica...Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam.