Lu­bię las­ki, bo są sym­bo­lem niemo­cy. Tyl­ko wiel­cy ludzie zdają so­bie sprawę z te­go, że sen­sa­cyj­ne osiągnięcia cechu­je niemoc.


lu­bię-las­ki-bo są sym­bo­lem-niemo­cy-tyl­ko wiel­cy-ludzie-zdają-so­bie-sprawę-z te­go-że sen­­cyj­ne-osiągnięcia-cechu­
salvador dalílu­bięlas­kibo są sym­bo­lemniemo­cytyl­ko wiel­cyludziezdająso­biesprawęz te­goże sen­sa­cyj­neosiągnięciacechu­jeniemoclu­bię las­kibo są sym­bo­lem niemo­cytyl­ko wiel­cy ludzieludzie zdajązdają so­bieso­bie sprawęsprawę z te­goże sen­sa­cyj­ne osiągnięciaosiągnięcia cechu­jecechu­je niemoctyl­ko wiel­cy ludzie zdająludzie zdają so­biezdają so­bie sprawęso­bie sprawę z te­goże sen­sa­cyj­ne osiągnięcia cechu­jeosiągnięcia cechu­je niemoctyl­ko wiel­cy ludzie zdają so­bieludzie zdają so­bie sprawęzdają so­bie sprawę z te­goże sen­sa­cyj­ne osiągnięcia cechu­je niemoctyl­ko wiel­cy ludzie zdają so­bie sprawęludzie zdają so­bie sprawę z te­go

Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu.Zaz­wyczaj zły nas­trój przeżywają ludzie bar­dzo am­bitni, bo oni nie znają końca, ciągle zas­ta­nawiają się co ro­bić by być jeszcze lep­szym, jed­nak prędzej czy później zdają so­bię sprawę ze swoich ludzkich og­ra­niczeń. Ich ból porówny­wal­ny jest do bólu Syzyfa.Kiedy poszły w las nauki ludzkości, stała się sym­bo­lem mądrości.Ludzie nie zdają so­bie spra­wy, ile fraj­dy spra­wia pogrążanie się w depresji.Tyl­ko dob­rych uczuć ludzie nie zaw­sze umieją so­bie oka­zywać. Z oka­zywa­niem złych radzą so­bie znakomicie… Cza­sem mam ochotę za­paść w wie­czny sen. Lecz później zdaję so­bie sprawę z te­go, że wie­czność to bar­dzo długo. Za długo.