Lu­bię py­tania, to one bu­dują kon­takty między ludźmi. Brak py­tań, to naj­gor­sze co może być. Nie py­tam, bo sądzi­my, że poz­na­liśmy dru­giego człowieka, a to wierut­ne kłamstwo.


lu­bię-py­tania-to one-bu­dują-kon­takty-między-ludźmi-brak-py­ń-to naj­gor­sze-co może-być-nie-py­tam-bo sądzi­my
zuzuslu­biępy­taniato onebu­dująkon­taktymiędzyludźmibrakpy­tańto naj­gor­szeco możebyćniepy­tambo sądzi­myże poz­na­liśmydru­giegoczłowiekaa to wierut­nekłamstwolu­bię py­taniato one bu­dująbu­dują kon­taktykon­takty międzymiędzy ludźmibrak py­tańto naj­gor­sze co możeco może byćnie py­tamże poz­na­liśmy dru­giegodru­giego człowiekaa to wierut­ne kłamstwoto one bu­dują kon­taktybu­dują kon­takty międzykon­takty między ludźmito naj­gor­sze co może byćże poz­na­liśmy dru­giego człowieka

naj­gor­sze-w życiu-co może-człowieka-spot­kać-to brak-miłoś-~pa­weł-rychlica 
Nig­dy nie pozwól, by niena­wiść do jed­ne­go człowieka była większa niż miłość do dru­giego. Kochać znaczy poz­być się nienawiści. -Tajemna myśl
nig­dy-nie pozwól-by niena­wiść-do jed­ne­go-człowieka-była-większa-ż-miłość-do dru­giego-kochać-znaczy-poz­być ę-nienawiś
Lek­cja dla jed­ne­go człowieka to dla dru­giego his­to­ria, ale często his­to­ria jed­ne­go człowieka dla dru­giego może oka­zać się lekcją. -Cecelia Ahern
lek­cja-dla-jed­ne­go-człowieka-to dla-dru­giego-his­to­ria-ale-często-his­to­ria-jed­ne­go-człowieka-dla-dru­giego-może-oka­zać ę