lu­bię ten mo­ment, w którym oba­wy ustępują miej­sca ciekawości 


lu­bię-ten-mo­ment-w którym oba­wy-ustępują-miej­sca-ciekawoś 
starlightlu­biętenmo­mentw którym oba­wyustępująmiej­scaciekawości lu­bię tenten mo­mentw którym oba­wy ustępująustępują miej­scamiej­sca ciekawości lu­bię ten mo­mentw którym oba­wy ustępują miej­scaustępują miej­sca ciekawości w którym oba­wy ustępują miej­sca ciekawości 

Na tym po­lega zgod­ność miej­sca w tra­gedii, by da­ne miej­sca zaw­sze po­pychały nas do płaczu. -MyArczi
na tym-po­lega-zgod­ność-miej­sca-w tra­gedii-by da­ne-miej­sca-zaw­sze-po­pychały-nas-do płaczu
Wy­marzyłam so­bie słowa i sy­tuac­je które za­pew­ne nig­dy nie będą mieć miej­sca... marzyć prze­cie nikt mi nie zabroni. -wesolutka214
wy­marzyłam-so­bie-słowa-i sy­tuac­-które-za­pew­ne-nig­dy-nie będą-mieć-miej­sca-marzyć prze­cie-nikt-mi nie zabroni
Prze­mija­my. Sta­re ustępu­je miej­sca no­wemu, w ten sposób świat po­suwa się nap­rzód. Ale pa­miętaj­my o tych, którzy od­chodzą - ta pa­mięć da­je im nieśmiertelność. -Rafał Kosik
prze­mija­my-sta­re ustępu­-miej­sca-no­wemu-w ten-sposób-świat-po­suwa ę-nap­rzód-ale pa­miętaj­my-o tych-którzy-od­chodzą