Lu­bię ten stan, cu­dow­ne sam na sam, pa­pieros, spa­cer i ja ♥ 


lu­bię-ten-stan-cu­dow­ne-sam-na sam-pa­pieros-spa­cer-i ja ♥ 
whiteangel ♥lu­biętenstancu­dow­nesamna sampa­pierosspa­ceri ja ♥ lu­bię tenten stancu­dow­ne samsam na samspa­cer i ja ♥ lu­bię ten stancu­dow­ne sam na sam

Nar­cystyczny Egois­ta, myślał 'sam dam so­bie radę spra­wa iście oczywista sam dla siebie zro­bię pa­radę' Co wy­nikło z owej próżności ? wy­soko wzle­ciał i nis­ko upadł, bo­leśnie połamał so­bie kości, a mi­mo te­go da­lej gra głupa.To wszys­tko co mnie te­raz otacza Mo­bili­zując do działania Do­tyka w ja­kiś sposób Wszys­tko to jest pus­tka Ut­ra­coną świado­mością Która odeszła już dawno Lecz za­pom­nieć o so­bie nie da­je Wszys­tko co te­raz ro­bię i czu­je Ro­bię dla siebie Nie ma już … Jes­tem sam po­zos­tałem Może tak jest lepiej I tyl­ko ten je­den liść Spa­dający przed ma drogę Przy­pomi­na mi ze idzie je­sień Przy­pomi­na mi  O tobie Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy?Chcesz złowić morze, to sam stań się morzem.Najpierw stań się wartościowym człowiekiem, a sukces nadejdzie samWy, co mie­szka­cie w Wołominie, po pies­kach sprzątaj­cie w mieścinie. Ludzie, co na spa­cer chodzą, niech w czys­tości so­bie brodzą, ga­dając o miłej dziedzinie.