Lubię młodych mężczyzn. Nie mają kompleksów, nie myślą jeszcze o karierze.


lubię-młodych-mężczyzn-nie-mają-kompleksów-nie-myślą-jeszcze-o-karierze
gina lollobrigidalubięmłodychmężczyznniemająkompleksówniemyśląjeszczekarierzelubię młodychmłodych mężczyznnie mająmają kompleksównie myśląmyślą jeszczejeszcze oo karierzelubię młodych mężczyznnie mają kompleksównie myślą jeszczemyślą jeszcze ojeszcze o karierzenie myślą jeszcze omyślą jeszcze o karierzenie myślą jeszcze o karierze

Lubię mężczyzn z przyszłością i kobiety z przeszłością.Ko­biety lu­bią mil­czących mężczyzn. Myślą, że oni je słuchają.Większość mężczyzn i kobiet zmuszona jest do odgrywania ról, do których nie mają żadnych kwalifikacji.Jed­nym z sym­ptomów miłości jest roz­myśla­nie, ilu i ja­kich mężczyzn ukocha­na darzyła uczu­ciem w przeszłości oraz niejas­na zaz­drość o nich.Niepo­koić się o młodych to obo­wiązek sta­rych - po­wie­dział Bib­liote­karz. - A za­daniem młodych jest lek­ce­ważyć niepokój starych.Ludzie myślą, że wyrażają swoje myśli. Nie wiedzą, jak mało siebie maja w sobie.