Lubię znać prawdę, nawet jeśli jest bolesna, sama przyznasz, że lepiej wiedzieć o sobie całą prawdę.


lubię-znać-prawdę-nawet-śli-jest-bolesna-sama-przyznasz-że-lepiej-wiedzieć-o-sobie-całą-prawdę
john steinbecklubięznaćprawdęnawetjeślijestbolesnasamaprzyznaszżelepiejwiedziećsobiecałąprawdęlubię znaćznać prawdęnawet jeślijeśli jestjest bolesnasama przyznaszże lepiejlepiej wiedziećwiedzieć oo sobiesobie całącałą prawdęlubię znać prawdęnawet jeśli jestjeśli jest bolesnaże lepiej wiedziećlepiej wiedzieć owiedzieć o sobieo sobie całąsobie całą prawdęnawet jeśli jest bolesnaże lepiej wiedzieć olepiej wiedzieć o sobiewiedzieć o sobie całąo sobie całą prawdęże lepiej wiedzieć o sobielepiej wiedzieć o sobie całąwiedzieć o sobie całą prawdę

Tylko straceńcy mówią prawdę. Człowiek, który chce coś osiągnąć powinien prawdę znać, ale broń boże się z nią nie afiszować.Wiele trzeba rozumu, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć prawdę, a kiedy ją zmilczeć; nie każdą prawdę zawsze można powiedzieć już to ze względu na nas, już to ze względu na innych.Żaden na świecie mężczyzna czy kobieta nie ścierpią swego portretu, jeśli odsłania o nich całą prawdę!Wolę znać prawdę, niż kłam­li­wy ob­raz rzeczywistości.Zos­taw mnie samą. Wszys­tko jest kłamstwem. Zos­taw mnie samą. Chcę sa­ma od­kryć prawdę. Zos­taw mnie samą. Nie zasługuję na nic. Zos­taw mnie samą i odejdź......każda re­ligia opiera się na fab­ry­kac­ji. Ta­ka jest is­to­ta wiary. Wiara to przyj­mo­wanie za prawdę te­go, co so­bie wyob­rażamy ja­ko prawdę, a cze­go nie możemy udowodnić.