Lud, który walczy o swoją niepodległość albo o rozszerzenie swoich swobód [...] powinien nie ufać wysokim dostojnikom Kościoła, którzy wszyscy jednakowo są przywiązani do kultu absolutyzmu bez względu na to, czy ten absolutyzm jest mahometańskim, czy heretycki, czy nawet ateistyczny.


lud-który-walczy-o-swoją-niepodległość-albo-o-rozszerzenie-swoich-swobód-powinien-nie-ufać-wysokim-dostojnikom-kościoła-którzy-wszyscy
adam mickiewiczludktórywalczyswojąniepodległośćalborozszerzenieswoichswobódpowiniennieufaćwysokimdostojnikomkościołaktórzywszyscyjednakowoprzywiązanidokultuabsolutyzmubezwzględunatoczytenabsolutyzmjestmahometańskimheretyckinawetateistycznyktóry walczywalczy oo swojąswoją niepodległośćniepodległość alboalbo oo rozszerzenierozszerzenie swoichswoich swobódswobód [][] powinienpowinien nienie ufaćufać wysokimwysokim dostojnikomdostojnikom kościołaktórzy wszyscywszyscy jednakowojednakowo sąsą przywiązaniprzywiązani dodo kultukultu absolutyzmuabsolutyzmu bezbez względuwzględu naczy tenten absolutyzmabsolutyzm jestjest mahometańskimczy heretyckiczy nawetnawet ateistycznyktóry walczy owalczy o swojąo swoją niepodległośćswoją niepodległość alboniepodległość albo oalbo o rozszerzenieo rozszerzenie swoichrozszerzenie swoich swobódswoich swobód []swobód [] powinien[] powinien niepowinien nie ufaćnie ufać wysokimufać wysokim dostojnikomwysokim dostojnikom kościołaktórzy wszyscy jednakowowszyscy jednakowo sąjednakowo są przywiązanisą przywiązani doprzywiązani do kultudo kultu absolutyzmukultu absolutyzmu bezabsolutyzmu bez względubez względu naczy ten absolutyzmten absolutyzm jestabsolutyzm jest mahometańskimczy nawet ateistyczny

Życie jest jak taksówka - licznik bije bez względu na to, czy się dokądś udajesz, czy też stoisz w miejscu . -Napoleon Hill
Życie-jest-jak-taksówka-licznik-bije-bez-wzglę-na-to-czy-ę-dokądś-udajesz-czy-też-stoisz-w-miejscu
Stwórz konkretny plan spełnienia Twojego pragnienia i bez względu na to, czy jesteś gotowy czy nie, zacznij natychmiast wprowadzać go w życie. -Napolean Hill
stwórz-konkretny-plan-spełnienia-twojego-pragnienia-i-bez-wzglę-na-to-czy-jesteś-gotowy-czy-nie-zacznij-natychmiast-wprowadzać-go-w-życie
Prawdziwa miłość zawsze pozostaje niezmienna bez względu na to, czy wszystko dostaje, czy też wszystkiego jej odmówiono. -Johann Wolfgang Goethe
prawdziwa-miłość-zawsze-pozostaje-niezmienna-bez-wzglę-na-to-czy-wszystko-dostaje-czy-też-wszystkiego-jej-odmówiono
Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa, czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. -Paulo Coelho
miłość-jest-zawsze-nowa-i-bez-wzglę-na-to-czy-w-życiu-kochamy-raz-dwa-czy-dziesięć-razy-zawsze-stajemy-w-obliczu-nieznanego