Ludność składa się z dziwnych istot. Połowa potępia to, co sama czyni, druga połowa czyni to, co sama potępia, pozostali zawsze mówią i postępują jak należy.


ludność-składa-ę-z-dziwnych-istot-połowa-potępia-to-co-sama-czyni-druga-połowa-czyni-to-co-sama-potępia-pozostali-zawsze-mówią-i
benjamin franklinludnośćskładasiędziwnychistotpołowapotępiatocosamaczynidrugapołowaczynipotępiapozostalizawszemówiąpostępująjaknależyludność składaskłada sięz dziwnychdziwnych istotpołowa potępiaco samasama czynidruga połowapołowa czynico samasama potępiapozostali zawszezawsze mówiąmówią ii postępująpostępują jakjak należyludność składa sięskłada się zsię z dziwnychz dziwnych istotco sama czynidruga połowa czynico sama potępiapozostali zawsze mówiązawsze mówią imówią i postępująi postępują jakpostępują jak należy

Połowa tego, co piszemy, jest szkodliwa; druga połowa jest niepotrzebna.Połowa tego, co piszemy jest szkodliwa, druga połowa jest niepotrzebna.Nie możesz jeść ponad swój apetyt. Druga połowa bochenka należy do drugiego człowieka, i jeszcze trochę powinno zostać dla przypadkowego gościa.Wszędzie reputacja jest głosem, w którym połowa prawdy, połowa fałszu.Głupota nie zawsze czyni złym, złość zawsze czyni głupim.Już sama obecność jednego dobrego człowieka czyni świat weselszym i piękniejszym.