Ludz­kość po­dob­no od nie­pa­mięt­nych czasów śni o la­taniu. Is­totnie, źródła tych marzeń sięgają przod­ków czło­wieka, u któ­rych naj­czę­ściej wystę­po­wał sen o spa­da­niu z gałęzi.


ludz­kość-po­dob­no-od nie­pa­mięt­nych-czasów-ś-o ­taniu-is­totnie źródła-tych-marzeń-ęgają-przod­ków-czło­wieka
terry pratchettludz­kośćpo­dob­nood nie­pa­mięt­nychczasówśnio la­taniuis­totnie źródłatychmarzeńsięgająprzod­kówczło­wiekau któ­rychnaj­czę­ściejwystę­po­wałseno spa­da­niuz gałęziludz­kość po­dob­nopo­dob­no od nie­pa­mięt­nychod nie­pa­mięt­nych czasówczasów śniśni o la­taniutych marzeńmarzeń sięgająsięgają przod­kówprzod­ków czło­wiekau któ­rych naj­czę­ściejnaj­czę­ściej wystę­po­wałwystę­po­wał sensen o spa­da­niuo spa­da­niu z gałęziludz­kość po­dob­no od nie­pa­mięt­nychpo­dob­no od nie­pa­mięt­nych czasówod nie­pa­mięt­nych czasów śniczasów śni o la­taniutych marzeń sięgająmarzeń sięgają przod­kówsięgają przod­ków czło­wiekau któ­rych naj­czę­ściej wystę­po­wałnaj­czę­ściej wystę­po­wał senwystę­po­wał sen o spa­da­niusen o spa­da­niu z gałęzi

Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą.Mier­nych poetów nikt nie zna, dob­rych - niewielu.Dob­rze ten scho­wał, kto scho­wał w pamięci.Ro­bię rek­lamę. O tych