Ludzi na­leży al­bo zjed­ny­wać so­bie pie­szczotą, al­bo niszczyć, bo za drob­ne krzyw­dy będą się mści­li, a doz­naw­szy wiel­kich nie będą już w stanie.


ludzi-na­ży-al­bo-zjed­ny­wać-so­bie-pie­szczotą-al­bo-niszczyć-bo za drob­ne-krzyw­dy-będą ę-mś­li-a doz­naw­szy-wiel­kich
niccolò machiavelliludzina­leżyal­bozjed­ny­waćso­biepie­szczotąniszczyćbo za drob­nekrzyw­dybędą sięmści­lia doz­naw­szywiel­kichnie będąjużw stanieludzi na­leżyna­leży al­boal­bo zjed­ny­waćzjed­ny­wać so­bieso­bie pie­szczotąal­bo niszczyćbo za drob­ne krzyw­dykrzyw­dy będą siębędą się mści­lia doz­naw­szy wiel­kichwiel­kich nie będąnie będą jużjuż w stanieludzi na­leży al­bona­leży al­bo zjed­ny­waćal­bo zjed­ny­wać so­biezjed­ny­wać so­bie pie­szczotąbo za drob­ne krzyw­dy będą siękrzyw­dy będą się mści­lia doz­naw­szy wiel­kich nie będąwiel­kich nie będą jużnie będą już w stanie

Ludzi należy albo zjednywać sobie pieszczotą, albo niszczyć, bo za drobne krzywdy będą się mścili, a doznawszy wielkich nie będą już w stanie.**W życiu na­leży pa­miętać, żeby nig­dy, ale to nig­dy się nie po­niżać. Jeśli Ty sam będziesz to ro­bić wte­dy nie ocze­kuj, że ludzie będą mieli do Ciebie sza­cunek. Po pros­tu sza­nuj siebie, a in­ni będą ro­bić to samo.Świat jest mały; czy dla­tego na­leży uwol­nić go od wiel­kich ludzi? Łat­wiej oczyścić się z wiel­kich omyłek niż z drob­nych świństw.Nie­szczęścia spa­dają na ludzi wiel­kich ducho­wo, bo Bóg wie, że so­bie poradzą..