Ludzi należy albo zjednywać sobie pieszczotą, albo niszczyć, bo za drobne krzywdy będą się mścili, a doznawszy wielkich nie będą już w stanie.


ludzi-należy-albo-zjednywać-sobie-pieszczotą-albo-niszczyć-bo-za-drobne-krzywdy-będą-ę-mścili-a-doznawszy-wielkich-nie-będą-już-w-stanie
niccolo machiavelliludzinależyalbozjednywaćsobiepieszczotąniszczyćbozadrobnekrzywdybędąsięmścilidoznawszywielkichniejużstanieludzi należynależy alboalbo zjednywaćzjednywać sobiesobie pieszczotąalbo niszczyćbo zaza drobnedrobne krzywdykrzywdy będąbędą sięsię mścilidoznawszy wielkichwielkich nienie będąbędą jużjuż ww stanieludzi należy albonależy albo zjednywaćalbo zjednywać sobiezjednywać sobie pieszczotąbo za drobneza drobne krzywdydrobne krzywdy będąkrzywdy będą siębędą się mścilia doznawszy wielkichdoznawszy wielkich niewielkich nie będąnie będą jużbędą już wjuż w stanieludzi należy albo zjednywaćnależy albo zjednywać sobiealbo zjednywać sobie pieszczotąbo za drobne krzywdyza drobne krzywdy będądrobne krzywdy będą siękrzywdy będą się mścilia doznawszy wielkich niedoznawszy wielkich nie będąwielkich nie będą jużnie będą już wbędą już w stanieludzi należy albo zjednywać sobienależy albo zjednywać sobie pieszczotąbo za drobne krzywdy będąza drobne krzywdy będą siędrobne krzywdy będą się mścilia doznawszy wielkich nie będądoznawszy wielkich nie będą jużwielkich nie będą już wnie będą już w stanie

Ludzi na­leży al­bo zjed­ny­wać so­bie pie­szczotą, al­bo niszczyć, bo za drob­ne krzyw­dy będą się mści­li, a doz­naw­szy wiel­kich nie będą już w stanie.Kto gardzi doświadczeniem, jest albo wielkim człowiekiem, albo wielkim głupcem; ale wielkich ludzi na świecie mało.Odległość potrafi nadać przedmiotom nieprawdziwe cechy, właśnie tę zwodniczą kruchość albo miękkość, albo drapieżność, albo słodycz i dopiero przy zbliżeniu się wszystkie rzeczy normalnieją, stają się już tylko ziemią, skałą, wodą.Mój mąż i ja mamy zamiar albo kupić psa albo sprawić sobie dziecko. Trudno nam się zdecydować, czy zrujnować sobie dywan czy życie.Albo znajdę drogę, albo ją sobie utoruję.Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega albo zaśnie - w każdym razie wygra.