Ludzi nie sądzi się na podstawie ich krewnych.


ludzi-nie-sądzi-ę-na-podstawie-ich-krewnych
anonimludziniesądzisięnapodstawieichkrewnychludzi nienie sądzisądzi sięsię nana podstawiepodstawie ichich krewnychludzi nie sądzinie sądzi sięsądzi się nasię na podstawiena podstawie ichpodstawie ich krewnychludzi nie sądzi sięnie sądzi się nasądzi się na podstawiesię na podstawie ichna podstawie ich krewnychludzi nie sądzi się nanie sądzi się na podstawiesądzi się na podstawie ichsię na podstawie ich krewnych

Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności.Mężczyz­na zaw­sze mówi, że nie sądzi, a po­tem oka­zuje się, że i ow­szem sądzi, cho­ciaż w zu­pełnie in­nej sprawie.Tyrania księcia wcale nie przybliża ruiny państwa bardziej niż obojętność na wspólne dobro w rzeczypospolitej. Wyższość wolnego państwa w tym się zakłada, że lepiej gospodaruje ono dochodami; a jeśli gorzej?'1 Wyższość wolnego państwa na tym polega, że nie ma w nim faworytów; ale jeśli jest inaczej, jeśli zamiast przyjaciół i krewnych księcia wzbogacić trzeba przyjaciół i krewnych tych wszystkich, co uczestniczą w rządzeniu - wtedy przepadło wszystko.Istota filozofii przyrody polega na tym, by na podstawie zjawiska ruchu zbadać siły przyrody, a na podstawie tych sił wyjaśnić inne zjawiska.DIABEŁ jest optymistą, o ile sądzi, że może ludzi uczynić gorszymi.Diabeł jest op­ty­mistą, o ile sądzi, że można ludzi uczy­nić gorszymi.