ludzi poz­naję się całe życie 


ludzi-poz­naję ę-całe-życie 
sipaludzipoz­naję sięcałeżycie ludzi poz­naję siępoz­naję się całecałe życie ludzi poz­naję się całepoz­naję się całe życie ludzi poz­naję się całe życie 

Im poz­naję więcej ludzi, tym większe mam wrażenie, że szczęśli­we miłości to nie te, które oni so­bie wy­bierają [wy­marzą], ale te, które zsyła im los.zasłucha­na w świeżej trawie wyz­naję puls dnia i no­cy w chaosie jed­nostaj­nie powtarzanym w burzo­wym we­lonie pan­ny jabłonie z bieli om­dlały wyz­naję porządek wie­cznie nietrwały w myślach uciekam przed twój ob­raz wyz­naję słowa co ciałem się nie stały Codzien­nie poz­naję siebie...W każdym istnieniu dziecka wpisane jest życie dwojga ludzi, nie do wymazania i na całe życie.Tych praw­dzi­wych Przy­jaciół, poz­naję się wte­dy, gdy się jest nap­rawdę