Ludzie się rzad­ko zmieniają, dla­tego głupotą jest im wy­baczać. Tym­bar­dziej jeśli wie­rzysz, że to miłość.


ludzie ę-rzad­ko-zmieniają-dla­tego-głupotą-jest im wy­baczać-tym­bar­dziej śli-wie­rzysz-że to miłość
mateusz piecki schizoidalnyludzie sięrzad­kozmieniajądla­tegogłupotąjest im wy­baczaćtym­bar­dziej jeśliwie­rzyszże to miłośćludzie się rzad­korzad­ko zmieniajądla­tego głupotągłupotą jest im wy­baczaćtym­bar­dziej jeśli wie­rzyszludzie się rzad­ko zmieniajądla­tego głupotą jest im wy­baczać

Im bar­dziej wie­rzysz, tym badziej sta­je się to prawdą.Może cza­sami nie postępu­jemy właści­wie, bo niewłaści­wa rzecz wy­daje się bar­dziej niebez­pie­czna, a my nie chce­my wyjść na tchórzy, więc ro­bimy niewłaściwą rzecz właśnie dla­tego, że to niebez­pie­czne. Bar­dziej nam za­leży na tym, żeby nie wyjść na tchórzy, niż żeby wyb­rać dobrze.Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym.Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Miłość jest