Ludzie się mylą, za dobroć we mnie biorąc moje podobno dobre jakieś tam uczynki; to nie dobroć mną kieruje, lecz słabe moje nerwy.


ludzie-ę-mylą-za-dobroć-we-mnie-biorąc-moje-podobno-dobre-jakieś-tam-uczynki-to-nie-dobroć-mną-kieruje-lecz-słabe-moje-nerwy
ignacy paderewskiludziesięmylązadobroćwemniebiorącmojepodobnodobrejakieśtamuczynkitoniemnąkierujeleczsłabenerwyludzie sięsię myląza dobroćdobroć wewe mniemnie biorącbiorąc mojemoje podobnopodobno dobredobre jakieśjakieś tamtam uczynkinie dobroćdobroć mnąmną kierujelecz słabesłabe mojemoje nerwyludzie się myląza dobroć wedobroć we mniewe mnie biorącmnie biorąc mojebiorąc moje podobnomoje podobno dobrepodobno dobre jakieśdobre jakieś tamjakieś tam uczynkinie dobroć mnądobroć mną kierujelecz słabe mojesłabe moje nerwyza dobroć we mniedobroć we mnie biorącwe mnie biorąc mojemnie biorąc moje podobnobiorąc moje podobno dobremoje podobno dobre jakieśpodobno dobre jakieś tamdobre jakieś tam uczynkinie dobroć mną kierujelecz słabe moje nerwyza dobroć we mnie biorącdobroć we mnie biorąc mojewe mnie biorąc moje podobnomnie biorąc moje podobno dobrebiorąc moje podobno dobre jakieśmoje podobno dobre jakieś tampodobno dobre jakieś tam uczynki

Dobroć jest największym skarbem ludzkości, lecz dopiero dobroć i rozum tworzą człowieka, a wzbogacone o talent - prawdziwego artystę.Kto wierzy w dobroć człowieka, ten stwarza dobroć w człowieku.Myślał, że ma dobre serce, a miał tylko słabe nerwy.Niebo zaczyna się na ziemi. Tam, gdzie ludzie stają się przyjaciółmi, a dobroć jest przekazywana.Niektórzy sądzą, że mają dobre serca, a tylko słabe nerwy.Niektórzy sądzą, że mają dobre serce - a to tylko słabe nerwy.