Ludzie, jeśli wyk­raczają po­za zwierzęce reak­cje oraz wy­pełnianie ok­reślo­nych fun­kcji, są dla reżimów to­tali­tar­nych zu­pełnie zbędni. To­tali­taryzm nie zmie­rza do des­po­tyczne­go pa­nowa­nia nad ludźmi, ale do stworze­nia ta­kiego sys­te­mu, w którym ludzie będą zbędni.


ludzie-śli-wyk­raczają-po­za-zwierzę-reak­cje-oraz-wy­pełnianie-ok­reślo­nych-fun­kcji-są dla-reżimów-to­tali­tar­nych-zu­pełnie
hannah arendtludziejeśliwyk­raczająpo­zazwierzęcereak­cjeorazwy­pełnianieok­reślo­nychfun­kcjisą dlareżimówto­tali­tar­nychzu­pełniezbędnito­tali­taryzm nie zmie­rzado des­po­tyczne­gopa­nowa­nianadludźmialedo stworze­niata­kiegosys­te­muw którym ludziebędąjeśli wyk­raczająwyk­raczają po­zapo­za zwierzęcezwierzęce reak­cjeoraz wy­pełnianiewy­pełnianie ok­reślo­nychok­reślo­nych fun­kcjisą dla reżimówreżimów to­tali­tar­nychto­tali­tar­nych zu­pełniezu­pełnie zbędnito­tali­taryzm nie zmie­rza do des­po­tyczne­godo des­po­tyczne­go pa­nowa­niapa­nowa­nia nadnad ludźmiale do stworze­niado stworze­nia ta­kiegota­kiego sys­te­muw którym ludzie będąbędą zbędnijeśli wyk­raczają po­zawyk­raczają po­za zwierzęcepo­za zwierzęce reak­cjezwierzęce reak­cje orazreak­cje oraz wy­pełnianieoraz wy­pełnianie ok­reślo­nychwy­pełnianie ok­reślo­nych fun­kcjisą dla reżimów to­tali­tar­nychreżimów to­tali­tar­nych zu­pełnieto­tali­tar­nych zu­pełnie zbędnito­tali­taryzm nie zmie­rza do des­po­tyczne­go pa­nowa­niado des­po­tyczne­go pa­nowa­nia nadpa­nowa­nia nad ludźmiale do stworze­nia ta­kiegodo stworze­nia ta­kiego sys­te­muw którym ludzie będą zbędni

Są ludzie żyjący za dnia i stworze­nia nocy. Ważne by pa­miętać, że stworze­nia no­cy to nie zwyk­li ludzie dnia, którzy nie kładą się spać do późna, bo myślą, że dzięki te­mu są bar­dziej in­te­resujący i wyk­reowa­ni. By przek­roczyć gra­nicę, nie wys­tar­czy os­try ma­kijaż i bla­da ce­ra - trze­ba o wiele więcej...Zniewo­liliśmy resztę zwierzęce­go stworze­nia oraz pot­rakto­waliśmy naszych da­lekich ku­zynów w fut­rach i piórach tak ok­rutnie, że po­za wszelką wątpli­wość, gdy­by mieli oni stworzyć re­ligię, sza­tanem byłby dla nich człowiek.  Gdy­by bo­gowie chcieli, żeby ludzie la­tali, da­liby wszys­tkim bi­lety lotnicze.Nie ma ludzi wred­nych. Są ludzie szczerzy - którzy inaczej nie pot­ra­fią, nie lu­bią kłamać i uk­ry­wać swe­go zda­nia -, ocze­kujący pok­lasku - dla wi­dow­ni -, a także ta­cy, co wyżywają sie web­ralnie na in­nych, bo nie pot­ra­fią po­radzić so­bie z wewnętrzny­mi demonami.Ludzi wszędzie tłum świąteczne zamieszanie tyl­ko śniegu brak Wszys­tkim Cy­tato­wiczom życzę We­sołych, Spo­koj­nych, Rodzin­nych Świąt Bożego Na­rodze­nia, a w nad­chodzącym 2016 ro­ku Szczęścia, Po­gody ducha i Po­zytyw­ne­go myśle­nia :)  Su­weren­ność – zdol­ność do sa­modziel­ne­go, nieza­leżne­go od in­nych pod­miotów, spra­wowa­nia władzy po­litycznej nad ok­reślo­nym te­ryto­rium, grupą osób lub sa­mym sobą.