Ludzie będą zaw­sze dla ciebie źli, jeżeli ko­nie­czność nie zmu­si ich do te­go, by by­li dobrzy.


ludzie-będą-zaw­sze-dla-ciebie-źli-żeli-ko­nie­czność-nie zmu­-ich-do te­go-by by­li-dobrzy
niccolò machiavelliludziebędązaw­szedlaciebieźlijeżeliko­nie­cznośćnie zmu­siichdo te­goby by­lidobrzyludzie będąbędą zaw­szezaw­sze dladla ciebieciebie źlijeżeli ko­nie­cznośćko­nie­czność nie zmu­sinie zmu­si ichich do te­goby by­li dobrzyludzie będą zaw­szebędą zaw­sze dlazaw­sze dla ciebiedla ciebie źlijeżeli ko­nie­czność nie zmu­siko­nie­czność nie zmu­si ichnie zmu­si ich do te­goludzie będą zaw­sze dlabędą zaw­sze dla ciebiezaw­sze dla ciebie źlijeżeli ko­nie­czność nie zmu­si ichko­nie­czność nie zmu­si ich do te­goludzie będą zaw­sze dla ciebiebędą zaw­sze dla ciebie źlijeżeli ko­nie­czność nie zmu­si ich do te­go

Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje.Ludzie nigdy nie są tak dobrzy ani tak źli jak ich opinie.Dobrzy ludzie są szczęśliwi, a źli nieszczęśliwi.Wciaz za­daje so­bie pytanie... Co ro­bie zle..? Prze­ciez Tyl­ko Kocham i kocha­na chce byc.. Dlacze­go zaw­sze wychodze na najgorsza.. Juz mi sie nie chce... Gas­nie mo­ja nadzieja.. Po­woli, tra­ce wiare i sile.. Aby zyc, jak zaw­sze prag­ne­lam .. By zyc dla Ciebie i dla Ciebie umrzec... Nig­dy nie ocze­kiwa­lam nic w zamian.. Procz uczu­cia tak sil­ne­go jak moje I twych ra­mion.. najbezpieczniejszch.. Ale kiedy od­da­lam Ci swo­je ser­ce , ca­la siebie... Doszczetnie,. Ty wiesz, ze zaw­sze bede..... I bede.. Ty wiesz...gdy ofiarowujesz często nieświadomie nie cze­kasz na zwrotność po kawałeczku ot­rzy­mano niekończącą całość ciebie uśmiech serca od­po­wie­dzią na pytania lecz prze­kaz mu­si dotrzeć prze­cież każdy z nas lu­bi czuć się potrzebny a ludzie oni zaw­sze byli i będą fascynujący  Ludzie nader rzadko potrafią być całkiem źli albo całkiem dobrzy.