Ludzie bied­ni - we­seli ... śmie­szne pieniądze.


ludzie-bied­- we­seli-śmie­szne-pieniądze
kapitanludziebied­ni we­seliśmie­sznepieniądzeludzie bied­ni we­seliśmie­szneśmie­szne pieniądze we­seli śmie­szneśmie­szne pieniądze we­seli śmie­szne pieniądze

Fakt, że ludzkie prob­le­my by­wają śmie­szne, a ludzie mi­mo to są często smut­ni, sta­nowi dla mnie je­dynie rzeczy­wistą sprzeczność.Może is­totnie, jes­teśmy śmie­szni. Ale nie po­winieneś myśleć, że fakt, iż coś jest śmie­szne, mości mar­ki­zie, oz­nacza, że nie jest niebezpieczne.ciało to śmie­szne narzędzie priory­tet przet­rwa­nia po­nad pięknem Bied­na różo z dwo­ma kolcami nie wiesz, że inaczej trze­ba z facetami? To za mało... ta czer­wień zbyt kusi te dwa śmie­szne kolce jak iro­nia duszy... nie kuś różo! Zbyt młodaś jeszcze zbyt młoda zgub­na twa cudna uroda Zbyt piękna spłoniesz szybko w szkarłat­nych płomieniach zostaniesz w marze­niach - ulotnych samotnych, a to tak niedużo... nie kuś różo! Może to wy­daje się śmie­szne, ale czuję że zos­ta­niesz dla mo­jego szczęśli­wego końca.Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim.