ludzie-bied­-zas­­kowa­li-już-naj­gor­sze­go-w życiu-ludzie bo­gaci-w większoś-nig­dy-cze­goś-­kiego-nie doz­na­li-~pa­weł
rychcikludziebied­nizas­ma­kowa­lijużnaj­gor­sze­gow życiuludzie bo­gaciw większościnig­dycze­gośta­kiegonie doz­na­li~pa­wełrychlicaludzie bied­nibied­ni zas­ma­kowa­lizas­ma­kowa­li jużjuż naj­gor­sze­gonaj­gor­sze­go w życiuludzie bo­gaci w większościw większości nig­dynig­dy cze­goścze­goś ta­kiego~pa­weł rychlicaludzie bied­ni zas­ma­kowa­libied­ni zas­ma­kowa­li jużzas­ma­kowa­li już naj­gor­sze­gojuż naj­gor­sze­go w życiuludzie bo­gaci w większości nig­dyw większości nig­dy cze­gośnig­dy cze­goś ta­kiegoludzie bied­ni zas­ma­kowa­li jużbied­ni zas­ma­kowa­li już naj­gor­sze­gozas­ma­kowa­li już naj­gor­sze­go w życiuludzie bo­gaci w większości nig­dy cze­gośw większości nig­dy cze­goś ta­kiegoludzie bied­ni zas­ma­kowa­li już naj­gor­sze­gobied­ni zas­ma­kowa­li już naj­gor­sze­go w życiuludzie bo­gaci w większości nig­dy cze­goś ta­kiego

Świat sta­je się co­raz bar­dziej niez­ro­zumiały, a ludzie - czy gor­si? Może za­gubieni... A każdy radzi so­bie z tym inaczej. Naj­gor­sze, kiedy człowieka od najmłod­szych lat do­tyka zbyt duże zło. Zbyt duże jak na je­go wiek i doj­rzałość. Bo człowiek poz­biera się ze wszys­tkiego - ale nig­dy nie będzie już ta­ki sam.Bo­gaci czy bied­ni, ludzie mar­twią się o pieniądze; cier­pią przez ubóstwo i cier­pią przez bo­gac­two. Po­nieważ ich życiem kieru­je chci­wość, prze­to nig­dy nie są za­dowo­leni ani usatysfakcjonowani.