ludzie-bied­-zas­­kowa­li-już-naj­gor­sze­go-w życiu-ludzie bo­gaci-w większoś-nig­dy-cze­goś-­kiego-nie doz­na­li-~pa­weł
rychcikludziebied­nizas­ma­kowa­lijużnaj­gor­sze­gow życiuludzie bo­gaciw większościnig­dycze­gośta­kiegonie doz­na­li~pa­wełrychlicaludzie bied­nibied­ni zas­ma­kowa­lizas­ma­kowa­li jużjuż naj­gor­sze­gonaj­gor­sze­go w życiuludzie bo­gaci w większościw większości nig­dynig­dy cze­goścze­goś ta­kiego~pa­weł rychlicaludzie bied­ni zas­ma­kowa­libied­ni zas­ma­kowa­li jużzas­ma­kowa­li już naj­gor­sze­gojuż naj­gor­sze­go w życiuludzie bo­gaci w większości nig­dyw większości nig­dy cze­gośnig­dy cze­goś ta­kiegoludzie bied­ni zas­ma­kowa­li jużbied­ni zas­ma­kowa­li już naj­gor­sze­gozas­ma­kowa­li już naj­gor­sze­go w życiuludzie bo­gaci w większości nig­dy cze­gośw większości nig­dy cze­goś ta­kiegoludzie bied­ni zas­ma­kowa­li już naj­gor­sze­gobied­ni zas­ma­kowa­li już naj­gor­sze­go w życiuludzie bo­gaci w większości nig­dy cze­goś ta­kiego

ludzie-ubodzy-i bez­domni-są bar­dziej-po­moc­-i kul­­ral­-ż-ludzie-bo­gaci-~ pa­weł-rychlica-in­spi­rac­ja-włas­na-obserwacja
naj­gor­sze-w życiu-co może-człowieka-spot­kać-to brak-miłoś-~pa­weł-rychlica 
naj­piękniej­sze-w życiu-jest to-że ­my-wybór-~pa­weł-rychlica 
człowiek-to naj­gor­sze-stworze­nie-które-zna­lazło ę-na tej pięknej-pla­necie-~pa­weł-rychlica