Ludzie boję się zmian, nawet na lepsze...


ludzie-boję-ę-zmian-nawet-na-lepsze
józef ignacy kraszewskiludziebojęsięzmiannawetnalepszeludzie bojęboję sięsię zmiannawet nana lepszeludzie boję sięboję się zmiannawet na lepszeludzie boję się zmian

Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze...Ludzie boją się zmian, na­wet na lepsze...Ludzie boją się zmiany. Nawet na lepsze.Cze­go się boję? Boję się stra­cić ludzi, których kocham. Boję się, że ko­lej­ny raz mi się to przy­darzy. Boję się sa­mot­ności. Boję się kiedyś obudzić i zdać so­bie sprawę z te­go, że ni­kogo już przy mnie nie ma. Boję się jutra. Boję się dru­giego człowieka. Boję się świata.Zmień się lub zgiń. Kiedy tempo zmian zachodzących na zewnątrz firmy jest większe niż tempo zmian wewnątrz, zbliża się koniec.Boję się Greków, nawet gdy niosą dary.