Ludzie by­wają gor­si od zwierząt... a prze­cież po­niżej świ­ni tyl­ko koryto.


ludzie-by­wają-gor­-od zwierząt-a-prze­cież-po­żej-świ­-tyl­ko-koryto
kapitanludzieby­wajągor­siod zwierzątprze­cieżpo­niżejświ­nityl­kokorytoludzie by­wająby­wają gor­sigor­si od zwierzątprze­cież po­niżejpo­niżej świ­niświ­ni tyl­kotyl­ko korytoludzie by­wają gor­siby­wają gor­si od zwierzątod zwierząt a prze­cieża prze­cież po­niżejprze­cież po­niżej świ­nipo­niżej świ­ni tyl­koświ­ni tyl­ko korytoludzie by­wają gor­si od zwierzątgor­si od zwierząt a prze­cieżod zwierząt a prze­cież po­niżeja prze­cież po­niżej świ­niprze­cież po­niżej świ­ni tyl­kopo­niżej świ­ni tyl­ko korytoby­wają gor­si od zwierząt a prze­cieżgor­si od zwierząt a prze­cież po­niżejod zwierząt a prze­cież po­niżej świ­nia prze­cież po­niżej świ­ni tyl­koprze­cież po­niżej świ­ni tyl­ko koryto

Ludzie dob­rzy dla zwierząt by­wają pot­worni w sto­sun­ku do bliźnich swoich.wys­trze­liły w przód plemniki, prze­pychan­ki,słychać krzyki, tyl­ko je­den z nich zdobędzie ja­jeczko...co na me­cie będzie. nag­le w tłumie konsternacja! prze­cież to nie nasz stacja! stop panowie!zawracamy! prze­cież to są us­ta damy! Mi­ty re­ligij­ne ze względów za­sad­niczych nie mają dla mnie znacze­nia, choćby dla­tego, że mi­ty różnych re­ligii przeczą so­bie wza­jem­nie. Jest prze­cież czys­tym przy­pad­kiem, że urodziłem się tu­taj, w Euro­pie, a nie w Az­ji, a od te­go prze­cież nie po­win­no za­leżeć, co jest prawdą, a więc i to, w co mam wie­rzyć. Mogę prze­cież wie­rzyć tyl­ko w to, co jest prawdziwe.Dlacze­go w nas­to­let­nim życiu liczy się tyl­ko miłość ? Prze­cież nie tyl­ko to jest ważne ...Jeśli nie wie­rzysz w duszę, mu­sisz prze­cież uz­nać, że ciało two­je żyć będzie ja­ko tra­wa zielo­na, ja­ko obłok. Jes­teś prze­cież wodą i prochem.Cze­mu oni od trzech lat wy­tykają mi ten sam błąd ? Prze­cież widzą , że : żałuje , cier­pię i się pop­ra­wiłam .Prze­cież już zro­zumiałam !