Ludzie chcą być oszczędni - za wszelką cenę.


ludzie-chcą-być-oszczędni-za-wszelką-cenę
lee iacoccaludziechcąbyćoszczędnizawszelkącenęludzie chcąchcą byćbyć oszczędnioszczędnizaza wszelkąwszelką cenęludzie chcą byćchcą być oszczędnibyć oszczędniza wszelkąza wszelką cenęludzie chcą być oszczędnichcą być oszczędniza wszelką cenęludzie chcą być oszczędni

Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość.W samych Stanach Zjednoczonych działa około 700 szkół biznesu. Wszystkie te instytucje pełne są uczonych, którzy za wszelką cenę chcą zdobyć sławę jako teoretycy zarządzania.Ludzie bogacący się za wszelką cenę są z tego niesłychanie dumni. Im więcej bogatych - mówią- tym mniej biednych.Ktoś, kto wie, jak oddać życzliwość, której doświadczył, musi być przyjacielem ponad wszelką cenę.Cho­roba psychiczna to uni­kanie rzeczy­wis­tości za wszelką cenę; zdro­wie psychiczne to po­godze­nie się z rzeczy­wis­tością bez względu na cenę.My w Pol­sce nie zna­my pojęcia po­koju za wszelką cenę.