Ludzie chcą być oszczędni - za wszelką cenę.


ludzie-chcą-być-oszczędni-za-wszelką-cenę
lee iacoccaludziechcąbyćoszczędnizawszelkącenęludzie chcąchcą byćbyć oszczędnioszczędnizaza wszelkąwszelką cenęludzie chcą byćchcą być oszczędnibyć oszczędniza wszelkąza wszelką cenęludzie chcą być oszczędnichcą być oszczędniza wszelką cenęludzie chcą być oszczędni

Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość. -Antoni Kępiński
ludzie-którzy-przyj­mują-swoją-sta­rość-nie ro­biąc-z niej-prob­­mu-są młod­-od tych-którzy-chcą-za wszelką-cenę-zacho­wać
W samych Stanach Zjednoczonych działa około 700 szkół biznesu. Wszystkie te instytucje pełne są uczonych, którzy za wszelką cenę chcą zdobyć sławę jako teoretycy zarządzania. -Robert Lenzer
w-samych-stanach-zjednoczonych-działa-około-700-szkół-biznesu-wszystkie-te-instytucje-pełne-są-uczonych-którzy-za-wszelką-cenę-chcą-zdobyć
Ludzie bogacący się za wszelką cenę są z tego niesłychanie dumni. Im więcej bogatych - mówią- tym mniej biednych. -Anonim
ludzie-bogacący-ę-za-wszelką-cenę-są-z-tego-niesłychanie-dumni-im-więcej-bogatych-mówią-tym-mniej-biednych
Ktoś, kto wie, jak oddać życzliwość, której doświadczył, musi być przyjacielem ponad wszelką cenę. -Sofokles
ktoś-kto-wie-jak-oddać-życzliwość-której-doświadczył-musi-być-przyjacielem-ponad-wszelką-cenę
Cho­roba psychiczna to uni­kanie rzeczy­wis­tości za wszelką cenę; zdro­wie psychiczne to po­godze­nie się z rzeczy­wis­tością bez względu na cenę. -Scott Peck
cho­roba-psychiczna-to uni­kanie-rzeczy­wis­toś-za wszelką-cenę-zdro­wie-psychiczne-to po­godze­nie ę-z rzeczy­wis­tośą-bez-wzglę
My w Pol­sce nie zna­my pojęcia po­koju za wszelką cenę. -Józef Beck
my w pol­sce-nie zna­my-pojęcia-po­koju-za wszelką-cenę